İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19 ARALIK-2 OCAK 2011

HAVAYOLLARINA EMİSYON VERGİSİ AB ÜLKELERİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) tarafından alınan kararla, Emisyon Ticaret Sistemi’nin (Emissions Trading Scheme -ETS) Avrupa menşeli olmayan havayollarını da kapsayacak şekilde, havacılık alanında da uygulanmasına onay verildi. 21 Aralık tarihinde alınan kararla, 2003/87/EC sayılı Direktif’te değişiklik öngören Avrupa Parlamentosu’nun ve Bakanlar Konseyi’nin 19 Kasım 2008 tarihli ve 2008/101/EC sayılı Direktifi’nin havacılıkta da geçerli olduğuna karar verildi.

ABAD’ın C-366/10 sayılı Kararı’nın tüm metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117193&pageIndex=0&doclang=EN&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=396658 adresinden ulaşılabilir.

ETS’nin ilk aşamada havacılık sektörünü kapsamamış olmasına rağmen 2008 yılında Direktif’te yapılan değişiklikle bu konuda önemli bir adım atılmıştı. İlgili düzenleme ABD ve Kanada menşeli bazı havayolları tarafından mahkemeye taşınmıştı. Aralık ayında ABAD’dan çıkan karar ETS sisteminin havayollarına uygulanmasının ne uluslararası hukuk ilkelerine ne de Açık Semalar Anlaşması’na aykırı olmadığını karara bağladı.

1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren uygulama gereğince AB ülkelerindeki havalimanlarına iniş yapan ya da bu havalimanlarından kalkış yapan uçaklar karbon vergisiyle yükümlü olacak. Havayolları ilk aşamada, yayacakları emisyonun yüzde 15’i kadar yapacakları ödemeyle emisyonun yüzde 85’i kadar hak kazanacaklar.