İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21 KASIM-4 ARALIK 2011

YENİLENEN GÖÇMEN VASIFLARINA İLİŞKİN YÖNERGE AB KONSEYİ’NDE KABUL EDİLDİ

24 Kasım 2011 tarihinde AB Konseyi, sığınma paketi kapsamında yer alan 2004/83 AT sayılı “Vasıf Yönergesi”nin tadil edilmiş halini onayladı.  Avrupa Parlamentosu tarafından 26 Ekim 2011’de kabul edilen söz konusu yönerge, uluslararası koruma talep eden sığınmacıların karşılaması gereken koşulları ortaya koyuyor.  Yeni tedbirleri ulusal hukuklarına aktarmaları için Üye Devletlere iki yıl süre tanındı. Yönerge, AB’de mülteci statüsü elde etmek ya da ikincil koruma statüsünde uluslararası korumadan yararlanmak için başvuran kişilere ilişkin standartları belirliyor. Ayrıca, AB genelinde uluslararası korumadan yararlanacak kişilerin sahip olacağı asgari hakları ortaya koyuyor.

Yönergeye verilen değişiklik önerileri ile korumaya temel teşkil edecek yasal kavramların Avrupa Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile uyumlu olacak şekilde netleştirilmesi amaçlandı. Yenilenen yönerge ile başta “koruma aktörleri”, “iç koruma” ve “sosyal grup üyeliği” gibi kavramlar ile Üye Devletlerin, korumaya ihtiyaç duyan bireyleri daha hızlı tespit edebilmeleri ve ilk karar mahkemelerinde daha hızlı ve sağlıklı kararlar alınarak sığınma sisteminin suistimalinin önlemesi amaçlanıyor. Genişletilmiş aile tanımı kapsamında, sığınma başvurusunda bulunan ve evli olmayan küçükler söz konusu olduğunda, yasal sorumluluğu bulunan yetişkin de aile kapsamında değerlendirilecek. Aile birleşimi, istihdama ve sağlık hizmetlerine erişim konularında mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri arasında uyumlaştırmaya gidilirken, ikamet izni ile sosyal güvenlik ve entegrasyon araçlarına erişim hususlarında Üye Devletler iki statü arasında ayrım yapma hakkına sahip olacak. İkamet izni konusunda, ikinci koruma sahipleri mevcut duruma kıyasla iyileştirilmiş haklardan faydalanabilecek. Ayrıca, refakatsiz çocuklar gibi hassas gruplar için daha iyi standartların geliştirilmesi öngörülüyor.