İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-31 EKİM 2022

AB GÜNDEMİ: Avrupa Komisyonu 2023 Yılı Çalışma Programı: Daha Güçlü Avrupa için Eylemler

Avrupa Komisyonu 2023 Yılı Çalışma Programı: Daha Güçlü Avrupa için Eylemler

Komisyonun kabul etmiş olduğu 2023 yılı Çalışma Programı’nın dönüştürücü gündeminde yer alan öncelikli konular, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırgan tutumu ve artan enerji fiyatları ve ekonomi üzerindeki zincirleme etkisi oldu. Komisyonun temel amacı, gelecekte karşılaşılacak zorlukları ele almak ve tüm Avrupalı vatandaşlar için daha iyi bir gelecek inşa ederek harekete geçmek oluyor.

 

Daha Güçlü Bir Avrupa

Raporun girişinde Avrupa kıtasının güçlü bir dayanışma içerisinde yükseldiğine dair vurgu yapıldı. Geçen yıl boyunca hem Avrupa’nın hem de dünyanın krizlerle boğuşmasına değinilen raporda, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden ve ardından gelen enerji krizinin zorluklarından bahsedildi. Komisyonun önem verdiği öncelikler ;

  • -Gelecekteki zorlukları önceden tahmin ederek en acil olan ihtiyaçlara zamanında cevap vermek;
  • -Enerji fiyatlarını düşürerek endüstriyel rekabet gücünü ve gıda güvenliğini güvence altına almak;
  • -Piyasa ekonomisini güçlendirmek;
  • -COVID-19 salgınına daha güçlü ve sürekli bir şekilde yanıt vermek oldu.

 

Rapordaki Önemli Başlıklar

 

Komisyonun hazırladığı çalışma programı, Avrupa’nın Geleceği Konferansı sonrasındaki ilk çalışma programı oldu. Avrupa’nın Geleceği Konferansı’nın önerilerini takip eden çalışmalar içeren raporda katılımcı ve müzakereci bir demokrasi yapısının gerekliliğinin altı bir kez daha çizildi. Avrupalı vatandaşların yaşam standartlarını iyileştirmek için yapılması gerekenler vurgulandı.

Komisyonun çalışma programında yer alan üçüncü başlığın altında altı temel hedef belirlendi. Bu hedefler;

  • -Yeşil ve dijital dönüşüm,
  • -İşleyen bir ekonomi,
  • -Daha güçlü bir Avrupa,
  • -Avrupa yaşam tarzına teşvik ve
  • -Demokraside yeni atılımlar şeklinde oldu.

 

Yeşil Mutabakat ve yeşil dönüşümle ilgili olarak iklim değişikliğinin etkilerinin aşırı sıcak hava dalgaları, benzeri görülmemiş orman yangınları ve kuraklık gibi faktörler ile nasıl bir boyuta ulaştığı ifade ediliyor. Bu konuda Komisyonun 2023 Çalışma Programı kapsamında iklim kriziyle mücadeleyi, gıda güvenliğini, Avrupalı devletlerin ekonomisini güçlendirmeyi ve yeşil dönüşümü hızlandırmayı ön sıraya koyuyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 55’e Uyum Paketi’nin yeşil dönüşümde kilit unsurlar olduğuna değiniliyor. Yine bu başlık altında yeşil dönüşümün etkili bir şekilde ilerlemesi için 2030 yılına kadar pestisit kullanımını azaltmak, Avrupa’nın zarar görmüş ekosistemlerini 2050 yılına kadar eski hâline getirmek için önerilerin kabul edildiği yer alıyor. Gelecek aylarda da ileri iklim ve çevre önlemleri konusunda hava ve su kalitesini iyileştirme, ambalaj ve plastiklerin sürdürülebilirliği ve mikroplastik kirliliğini azaltma gibi döngüsel ekonomideki kilit girişimlere önem veriliyor. Ayrıca, yeşil hidrojen ekonomisini büyütmek amacıyla yeni bir Avrupa Hidrojen Bankası oluşturmak öneriliyor. İnsan ve hayvan sağlığının yüksek düzeyde korunması için sürdürülebilir yaşamın oluşturulması ve desteklenmesi, gıda güvenliğinin sağlanması, emisyonları düşürerek çevreye verilen zararın en aza indirilmesi bu başlık altındaki başlıca hedefler oluyor.

 

Diğer bir başlık olan Dijital Çağa Uygun bir Avrupa’da da yine Avrupa’nın Geleceği Konferansı’nın nihai raporunda bahsedilen dijital çözümlerin tüm Avrupalı vatandaşlar için erişilebilir, şeffaf, etik ve güvenli olmasında üstlenilen lider güç olma hedefi destekleniyor. Dijital Çağa Uyum başlığı altında altı çizilen önemli bir konu ise Tek Pazar’ın gücü oldu. Özellikle salgın döneminde kilit bir rol oynayan ve boşlukları doldurarak gelecekteki öncelikleri ortaya çıkaran bir Tek Pazar Tebliği yayınlanması ifade ediliyor. Ayrıca, Avrupa’daki şirketlerin ve özellikle KOBİ’lerin rekabet edebilirliğini artırmak için yeşil ve dijital dönüşüme giden süreçte tüm potansiyelin kullanılarak 2023 Avrupa’nın Beceri Yılı (European Year of Skills) olacağı vurgusu yapılıyor.

 

Üçüncü bölümün üçüncü başlığında yer alan İnsanlar için Çalışan ve İşleyen bir Ekonomi konusunda Komisyon, Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi sonucunda büyük bir ekonomik belirsizliğin olduğuna vurgu yapıyor. Böyle bir kriz zamanında değer zincirlerini farklılaştırmak için ekonomik güvenliği güçlendirmek, güçlü bir ticaret ve yatırım ağı oluşturmak ve var olanları geliştirmek gerektiği belirtiliyor. Avrupa’nın Geleceği Konferansı’nın bu konudaki önemli girdileri dikkate alınarak ekonomik yönetimin son 10 yılda karşılaşacağı zorluklara hazır olması konusunda çalışmalar yapılması gerekiyor. AB’nin politikaları eksiksiz bir şekilde uygulanmaya çalışılırken yatırımların ve dönüşümlerin de daha iyi bir şekilde yönetilmesi gerekiyor.

 

Dünyada daha güçlü bir Avrupa yaratmak için çok taraflılık ve kurallara dayalı uluslararası düzen AB’nin temel ilkelerinden olsa da çok kutuplu dünya sisteminde rekabet çağına ayak uydurmak gerektiğinin de altı çiziliyor. AB, Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesine karşı özellikle gıda ve enerji krizine ilişkin olarak yardımlarına devam edecek. AB Güvenlik ve Savunma Uzay Stratejisi’nin yanı sıra AB Deniz Güvenliği Stratejisi de sunulacak. Dünyada çatışmaların ve doğal afetlerin artışı sonucu ortaya çıkan kriz durumlarında insani ihtiyaçlar artarken finansman açığı genişliyor. Bu kriz durumlarında daha güçlü bir Birlik yaratmak için AB’nin müdahale kapasitesi de güçlendirilecek.

 

Son olarak Avrupa’nın demokrasi anlayışının ve değerlerinin korunması için eşitlik, hukukun üstünlüğü gibi temel hakları ve ortak normları savunmaktan vazgeçilmeyeceğinin altı çiziliyor. Medya çoğulculuğu ve ifade özgürlüğünün de önemine değiniliyor. Komisyon, 2023 yılında özgür ve adil seçimleri teşvik etmek, dezenformasyona karşı mücadelede güçlenmek ve sivil toplumu geliştirmek için bir paket sunacağını belirtiyor.

Sonuç

Avrupa’da COVID-19 salgını, Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi, enerji krizi ve gıda güvenliği gibi zorlukların yaşandığı son dönemde daha çözüm odaklı düzenlemelerin ve mevzuatın gerekli olduğuna dair inanç arttı. İklim değişikliği ve doğal afetlerden bölgesel güvenliğe kadar zorlukların üstesinden gelmek için çalışmaların yürütülmesi önem arz ediyor. Küresel bir lider olarak birlikte hareket eden bir Birlik olmak en temel arzu. AB ayrıca, Avrupalı vatandaşlara verdiği önemin altını bu çalışma programında da çizerek vatandaşlara her imkânın tanınmasını ve küresel dünyaya uyum sağlama potansiyelini artırmalarını sağlamayı hedefliyor.

Nagehan Nur Uysal, İKV Uzman Yardımcısı