İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-8 MAYIS 2011

AVRUPA KOMİSYONU GÖÇ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu tarafından 4 Mayıs 2011 tarihinde yayımlanan Göç Hakkında Tebliğde, Güney Akdeniz ülkelerine yapılacak mali yardımın yasadışı göçle mücadelede gösterdikleri çabaya bağlı olacağının altı çiziliyor. Söz konusu belgede, kaynak ve transit ülkelerle diyalog ve işbirliği kurulmasının şart olduğu belirtiliyor. “Yasal göç alanında her iki tarafa da yarar sağlayacak politikaların oluşturulması için, söz konusu işbirliğinin güvenlik ve iyi yönetişim ilkeleri üzerine kurulması gerekliliği” vurgulanıyor. Ayrıca, düzensiz göçün nedenlerini giderme yönünde kaynak ülkelerde büyüme ve istihdam koşullarının gelişmesi için, bu işbirliğinin ekonomik işbirliğini de içermesi gerektiği belirtiliyor. Bu çerçevede, söz konusu işbirliğinde koşulluluk ilkesinin altı çizilerek, ortaklarla birlikte düzensiz göç akışlarının önlenmesi, etkili sınır kontrollerinin sağlanması, düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi ve geri kabulü alanında taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Mayıs 2011 tarihli Avrupa Komisyonu önerileri özetle şunları içeriyor:

-2012 yılına kadar sığınmacılara yönelik ortak Avrupa yaklaşımının benimsenmesi;

-AB dış sınırlarında kontrollerin güçlendirilmesi ; yasadışı göç ve suçların önlemesine yönelik AB içerisinde denetimlerin artırılması;

-Öngörülen işgücü ve beceri açıklarını gidermek için yasal göçten yararlanılması;

-Yasal göçmenlerin en iyi şekilde entegrasyonunu sağlamak için bilgi paylaşımı;

-Yasal göçü kolaylaştırma ve düzensiz göçü önleme yönünde AB üyesi olmayan ülkelerle ilişkilerde stratejik bir yaklaşımın kabul edilmesi.

Son dönemde, Fransa ve İtalya arasında yaşanan tartışmalar ve Schengen kurallarının tadil edilmesi konusunda, Tebliğde, “Schengen Yönetişimi” kavramına yer veriliyor. Ortak kuralların uygulanmasında daha fazla şeffaflığın sağlanması için, hâlihazırda hükümetlerararası bir yapıya dayanan değerlendirme sisteminin Topluluk yaklaşımı yöntemiyle tadil edilmesi ve Avrupa Komisyonu başkanlığında Üye Devletlerden uzmanların ve Frontex’in yer aldığı bir yapının hayata geçirilmesi öngörülüyor. Ayrıca, herhangi bir Üye Devletin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, tek taraflı olarak sınır kontrollerinin getirilmesi yerine, son çare olarak uygulanması gereken yeni bir mekanizmanın oluşturulacağı ve hangi üye ülkenin ne kadar süreyle sınır kontrollerine başvurabileceğinin Avrupa düzeyinde alınacak bir kararla tespit edileceği belirtiliyor.

Diğer taraftan, Belçika’nın Göçten Sorumlu Bakanı Melchior Wathelet tarafından Avrupa Komisyonu’na hitaben yazılan mektupta, Sırbistan ve Makedonya vatandaşları tarafından Belçika’ya yapılan sığınma başvurularındaki belirgin artıştan duyulan endişe  ifade edildi. Aralık 2009 tarihinden itibaren üç aya kadar olan kalışlarında vizesiz seyahat hakkını elde eden  Sırbistan ve Makedonya vatandaşlarının sistemi suistimal ettiklerini belirten Belçika, geçtiğimiz Mart ayında 200’den fazla sayıda Sırp vatandaşının sığınma başvurusunda bulunduğunu, bunun vize serbestisinden önceki döneme kıyasla üç kat fazla olduğunu belirtti. Belçikalı yetkililerin itirazlarına yanıt olarak, Avrupa Komisyonu üyesi Cecilia Malmström’ün sözcüsü Marcin Grabiec, 6 Mayıs 2011 tarihinde bir açıklama yaptı. Grabiec, açıklamasında, Ocak 2011 tarihinden bu yana, Batı Balkan ülkeleri için (Sırbistan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Karadağ) vize serbestisi takip mekanizması oluşturulduğunu ve bu çerçevede Frontex yetkililerin ve Üye Devletlerden uzmanların söz konusu ülkeleri ziyaret ederek, raporlar hazırladıklarını kaydetti. Grabiec, ayrıca, 4 Mayıs tarihli Tebliği hatırlatarak, söz konusu metinde, Birliğe doğru yoğun bir yasadışı göç akışının yaşanması halinde, sorumlu ülke ile olan vize serbestisinin askıya alınabileceğine dair bir “koruma hükmü” nün yer aldığına dikkat çekti. Koruma hükmüne ek olarak, Avrupa Komisyonu’nun, ilgili üçüncü ülke vatandaşlarına belirli koşullar altında ve geçici olarak yeniden vize koyulmasının önünü açacak bir düzenleme değişikliğine gitmesi bekleniyor.

Söz konusu tebliğe aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/1_EN_ACT_part1_v11.pdf