İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 NİSAN 2011

AB TEK PAZARININ İŞLEYİŞ VE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI İÇİN 12 ÖNCELİK BELİRLENDİ

Avrupa Komisyonu, 13 Nisan 2011 tarihinde, tek pazarın canlandırılmasına yönelik olarak sosyal politikadan, fikri mülkiyet haklarına kadar birçok alanda iç pazarın desteklenmesini hedefleyen 12 öncelik alanı belirledi. 2012 yılı sonuna kadar söz konusu önceliklere ilişkin temel hedefler belirlenecek. Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso, 500 Milyon tüketici ve yurttaştan oluşan AB iç pazarının sadece tüketim değil üretim temeline dayanmasının yanı sıra çevreci ve sürdürülebilir büyüme ortamında çalışması gerektiğini belirtti.

 

 Belirlenen 12 öncelik şöyle sıralanıyor:

 • KOBİ’lerin Finansmana Erişimi: Avrupa Komisyonu, 21 Milyon KOBİ’nin finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla, Avrupa Komisyonu girişim sermayesi gibi yeni finansman araçları önerecek.
 • Yurttaşların Hareketliliği: Bütün Avrupalıların AB sınırları içinde başka bir AB ülkesinde çalışmalarına imkân verilmesi hedefleniyor. Avrupa Komisyonu bu amaçla “Avrupa Meslek Kartı”nın kabul edilerek AB’de mesleki diplomaların üye ülkeler arasında karşılıklı tanınmasına ilişkin prosedürlerin kolaylaştırılmasını öneriyor.
 • Fikri Mülkiyet Hakları: AB’nin inovasyon ve yaratıcılık alanı olmasının yanı sıra istihdam yaratma alanı olmasının sağlanması amaçlanıyor. Komisyon, fikri mülkiyet hakları mevzuatının yaratıcılığın geliştirilmesi, icatların teşvik edilmesi ve kullanıcıların ticari modelleri geliştirmelerine imkân verecek şekilde revize edilmesi önerisinde bulunacak. Aynı zamanda sahtecilikle de mücadele edilecek. Avrupa patentinin kabulü AB’de yaratıcılığın desteklenmesinde en önemli araç olacak.
 • Tüketiciler:  Avrupa Komisyonu tüketicilere, sınır ötesi ve internetten alışverişler de dahil olmak üzere AB içinde haklarını kullanma garantisi verilerek onların güvenini  artırmak istiyor. Komisyon bu amaçla uyuşmazlıkların alternatif çözümüne ilişkin bir tüzük önerisinde bulunacak.
 • Hizmetler: Avrupa Komisyonu, hizmetlerin dolaşımı ve mevcudiyetinin maksimize edilmesini sağlayarak ve üye ülkeler arası değişimi geliştirerek, hizmetlere ilişkin tek pazarın mümkün olduğunca iyi işlemesinin sağlanmasını amaçlıyor. 1998-2008 yılları arasında AB büyümesi yılda ortalama yüzde 2,1 iken hizmetlere ilişkin büyüme her yılda ortalama yüzde 2,8 oldu. Komisyon, sistemin hizmetlere genişletilmesi ve standardizasyon süreçlerinin etkin kılınması amacıyla, Avrupa standardizasyon sisteminin revize edilmesi önerisinde bulunuyor.
 • Şebekeler: Modern ve etkin enerji, telekomünikasyon ve ulaştırma altyapılarının oluşturulması için Komisyon mevcut altyapının AB pazarının gereksinimlerine adapte edilmesi gerektiğini düşünüyor. Avrupa enerji ve ulaştırma ağının tamamlanmasıyla 2011-2020 yılları arasında,  775. 000 ilave istihdam yaratılması ve GSYİH’nin 19 Milyar Avro’ya kadar artırılması  sağlanacak.
 • Dijital Tek Pazar: Komisyon, iç pazarda oyunculara (yurttaşlar, tüketiciler, iş dünyası ve idari kurumlar) internet üzerinden sundukları faaliyetlerini geliştirmeleri için elektronik kimlik gibi uygun ve güvenli araçlar sağlanmasını öneriyor.
 • Sosyal Girişimcilik: Komisyon, Avrupa menkul kıymet yönetim sektörünün temsil ettiği finansal kaldıracın sağladığı avantajın kullanılarak, karşılıklı yatırım fonlarının geliştirilmesini öneriyor.
 • Vergilendirme: AB vergi mevzuatının, vergilendirmeye ilişkin mevcut engellerin kaldırılması, iş dünyasının yeni ihtiyaçlarına cevap verilmesi, sürdürülebilir büyüme gibi tek pazarın gereklilikleri ve sınır ötesi işlemlere göre düzenlenmesi gerekiyor.
 • Sosyal İçerme: Temel sosyal hakların kullanılması ve Genel Ekonomik Çıkarlara ilişkin (SGEI) hukuki çerçevenin daha iyi tanımlanmasıyla sosyal içermenin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu amaçla Komisyon başka bir üye ülkede çalışan işçilere yönelik kuralların netleştirilmesi ve SGEI’nin değerinin tanınmasını öneriyor.
 • İş Dünyası için Düzenleyici Ortam: Düzenleyici ve idari sorunların azaltılarak başta KOBİ’ler olmak üzere iş dünyası için çalışma ortamının kolaylaştırılması amaçlanıyor.
 • Kamu Alımları: AB’de her yıl kamu alımlarına ilişkin sözleşmelerin tutarı 420 Milyar Avro’yu buluyor. Komisyon, kamu hizmeti alımlarına ilişkin prosedürlerin basitleştirilmesi ve sosyal sorumluluk türü yaklaşımların desteklenmesine imkân verilmesini sağlamayı amaçlıyor.