İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-27 ŞUBAT 2011

AB GENEL İŞLER KONSEYİ’NDE UYUM POLİTİKASI TARTIŞILDI

Birliğin uyum politikasını görüşmek üzere üye ülkelerin Dışişleri Bakanları 21 Şubat 2011 tarihinde Brüksel’de bir araya geldiler. Üye Devletler arasındaki uyum sürecinin, AB 2020 stratejisine paralel bir gelişme göstermesini hedef alan bu görüşmede, daha etkin bir politika izlenmesi ve gelecek dönemlerde de bu konunun gündeme getirilmesi gerekliliği vurgulandı.

Avrupa Komisyonu’nun ekonomik, sosyal ve bölgesel uyuma yönelik hazırlamış olduğu beşinci raporun görüşüldüğü toplantıda, 2020 hedeflerine ulaşmak için konu ile ilgili ek müzakerelerin yürütülmesi gerektiği ifade edildi. Üye Devletler arasındaki ekonomik, sosyal ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasını amaçlayan uyum politikalarının hayata geçirilebilmesi için yerel ve bölgesel düzeylerde bütüncül bir anlayışın önemi hatırlatıldı. Bu kapsamda, Kasım 2010’da açıklanan Avrupa Komisyonu’nun Beşinci Uyum Politikası Raporu’nda uyum politikası ve 2020 hedeflerine verilen öneme dikkat çekilerek, söz konusu stratejinin ancak bölgesel politika ile hayata geçirilebileceği, bölgesel politika dışında bir alternatifin bulunmadığı vurgulandı.

Avrupa Komisyonu’nun Bölgesel Politika’dan Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, bölgesel politikanın 2020 hedeflerine ulaşmada son derece önemli bir araç olduğunu ve bundan Üye Devletlerin gelecekte belirgin fayda sağlayacağını belirtti. Hahn, ayrıca, Avrupa 2020 stratejisinin gerçekleştirilmesini güvence altına almak için bölgeye yapılan finansal desteğin devamlılığının önemli olduğunu kaydetti. Toplantıda yatırımların azami seviyeye getirilmesi için finansal kaynakların dağılımının, bölgede belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda, esnek bir yapılanma dâhilinde hayata geçirilmesi kararı alındı. Avrupa 2020 stratejisine destek olmak amacı ile finansal desteğin tespit edilen bazı öncelikli alanlarda yoğunlaştırılmasının önemi üzerinde duruldu. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler, enerji ve inovasyon temelli çalışmalar, bu anlamda ön plana çıkan ve desteklenmesi gereken konular arasında ele alındı. Dışişleri Bakanları, toplantı sonrasında yayımladıkları sonuç bildirgesinde ekonomik, sosyal ve bölgesel uyum ve bütünlüğün tüm üye ülkelerde sağlanması ve sürdürülebilirliğin teşvik edilmesinin AB’nin temel hedeflerinden biri olduğunu belirttiler. Ayrıca, Komisyon tarafından önerilen ulusal,  bölgesel ve yerel düzeydeki işbirliği ve iletişim stratejisini onayladılar.