İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 OCAK 2011

AVRUPA KOMİSYONU KAMU ALIMLARINA İLİŞKİN “YEŞİL KİTAP” YAYIMLADI

Kamu alımları, Avrupa Birliği’nin (AB) Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’nın yüzde 16’sını oluşturarak, AB ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. Bu sebeple, son zamanlarda AB’nin üçüncü ülkelerle müzakere ettiği Serbest Ticaret Anlaşmaları’nda kamu alımlarına ilişkin maddelerin dahil edilmesine büyük önem veriliyor. Bunun yanı sıra, “Avrupa 2020 Stratejisi” kapsamında da, Birliğin rekabet gücünün artırılması için kamu alımlarının çerçevesinin geliştirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Bu bağlamda, 27 Ocak 2011 tarihinde Avrupa Komisyonu, AB’de kamu alımlarının genel çerçevesini çizen ve kamu alımları alanında paydaşların görüşüne başvuran “Yeşil Kitap”ı yayımladı. Paydaşlara, görüşlerini 18 Nisan 2011 tarihine kadar internet üzerinden sunma imkânı veriliyor.

Bu alanda, Avrupa Komisyonu’nun öncelikleri arasında, idari masraflarının azaltılması ve rekabet gücünü geliştirecek yöntemlerin benimsenmesi yer alıyor. Avrupa Komisyonu, ayrıca, kamu alımlarına KOBİ'lerin erişimini kolaylaştıran kuralların ve uygulamaların geliştirilmesini amaçlıyor. Paydaşlardan elde edilecek bilgiler doğrultusunda, kamu ihale uygulamalarının basitleştirilmesi, şeffaflaştırılması ve modernleştirilmesi yönünde Avrupa Komisyonu’nun 2012 yılında yasa tasarısı önerisinde bulunması öngörülüyor.

 “Yeşil Kitap” altı ana başlıktan oluşuyor. Bu başlıklar şu şekilde sıralanıyor:

-Kamu alımlarına ilişkin temel kavramların gözden geçirilmesi;

-Kamu güçlerinin elindeki araçları daha iyi kullanmaları;

-Avrupa kamu ihalelerinin daha erişebilir kılınması;

-Kamu ihaleleri aracılığıyla, yeni toplumsal sorunlarla daha iyi mücadele edilmesi;

-Prosedürlerin bütünlüğünün sağlanması;

-AB’li olmayan tedarikçilerin AB pazarına daha iyi erişebilmelerinin sağlanması.