İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 HAZİRAN 2013

AB ULAŞTIRMA, TELEKOMÜNİKASYON VE ENERJİ KONSEYİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

6-7 ve 10 Haziran 2013 tarihlerinde Lüksemburg’da gerçekleşen AB Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi toplantısında, Komisyon’un sunduğu teklifler üzerinde görüş alışverişinde bulunulurken, telekomünikasyon ile bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektörleri konusunu ele alındı. Toplantıda, ayrıca enerji iç pazarı konusunda kararlar kabul edildi ve AB demiryolu sistemlerinin birlikte işlerliğine ilişkin 2008 tarihli yönergenin güncellenmesi konusu başta olmak üzere birçok teklifle ilgili ortak genel bir yaklaşım benimsendi.

 

Telekomünikasyon

6 Haziran’daki oturumun telekomünikasyon konularına ayrıldığı Konsey toplantısında, Yenilikçilik ve Dijital Gündem’in ele alınacağı, Ekim 2013’te gerçekleşecek AB Liderler Zirvesi öncesinde, telekomünikasyon ve BİT sektörlerinin rolü ve tek AB telekomünikasyon piyasasının sahip olması gereken özellikler konusu ele alındı.

Toplantıda, Avrupa Komisyonu tarafından sunulan Siber Güvenlik Stratejisi’nin bir parçasını oluşturan, AB genelinde elektronik haberleşme ve bilişim sistemlerinin yüksek seviyede güvenliğinin sağlanmasını öngören yönerge taslağına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Konsey toplantısında ayrıca, Komisyon tarafından sunulan aşağıdaki teklifler de ele alındı:

  • İç pazardaki elektronik işlemlerde, elektronik kimlik tespiti konusunda kurallar getiren ve elektronik imza, mühür, zaman damgası ve belgeler gibi konularda yasal bir çerçeve belirleyen AB genelinde elektronik işlemlerin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin tüzük taslağı;
  • Dijital altyapı ve hizmetlere ilişkin Trans-Avrupa telekomünikasyon ağlarının geliştirilmesi için kılavuz ilkeler ve doğalgaz, su veya elektrik hatları altyapılarının paylaşılması yoluyla maliyetlerin azaltılması ile yüksek hızda elektronik iletişim ağlarının yerleştirilmesine ilişkin önlemler içeren iki tüzük taslağı;
  • Kamu kurumlarının web sayfalarına ulaşılabilirlik konusunda Üye Devletlerdeki farklı kuralların uyumlulaştırılmasına yönelik bir yönerge taslağı.

Enerji

7 Haziran’da enerji konularının ele alındığı Konsey toplantısında, arazi kullanımı değişikliğinin sera gazı emisyonuna olan etkisi görüşüldü. Konsey toplantısında, ayrıca iç enerji piyasası hakkındaki Komisyon tebliğine ilişkin kararlar kabul edildi. Konsey tarafından kabul edilen karar metninde, enerji iç pazarına ilişkin tüketicinin haklarının iyileştirilmesi ve geleceğin enerji pazarına geçiş için AB Liderler Zirvesi tarafından 2014 yılı sonu olarak belirlenen sürede yerine getirilebilmesi amacıyla atılması gereken adımlar detaylı bir şekilde ortaya konuldu. 

Konsey toplantısında, ayrıca enerji teknolojileri ve yenilikçilik konulu Komisyon tebliği konusunda politikalar müzakere edildi. Bu konudaki tartışmanın, hâlihazırda devam etmekte olan, 2020’ye kadar enerjide Ar-Ge ve yenilikçiliğin önceliklerinin gözden geçirilmesi sürecine ve bu önceliklerin desteklenmesi ve uygulanmasına da katkıda bulunacağı öngörülüyor.

Ulaştırma

Konsey toplantısında, AB tarafından Ocak 2013’te açıklanan Dördüncü Demiryolu Paketi’nin teknik sütununu oluşturan 2008 tarihli Demiryolu Sistemlerinin Birlik Sınırları içinde Birlikte İşlerliği Yönergesi’nin yeniden düzenlenmesi için ortak bir genel yaklaşım üzerinde anlaşmaya varıldı.

Yönergenin yeniden düzenlenmesi ile demiryolu tek pazarı oluşturulması için mevcut idari ve teknik engellerin de ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Genel yaklaşıma göre, demiryolu ulaşımında kullanılacak araçların izin belgelerine ilişkin görev ve yükümlülüklerin Avrupa Demiryolu Ajansı (ERA) ve uluslararası güvenlik otoriteleri arasında paylaştırılması öngörülüyor. Buna göre, ERA, ulusal otoriteler tarafından sınır ötesi operasyonlarda kullanıldığı tespit edilen araçlara izin belgesi verme yetkisi elde ederken, yalnızca iç trafikte kullanılacak araçlar için, başvuru sahibi, izin belgesi alabilmek için ERA ve ulusal otorite arasında seçim yapma hakkına sahip olacak. Yapılan değişiklikler sonucunda, idari usulün hızlanması ve AB içerisinde hizmet veren demiryolu işletmeleri için ölçek ekonominin artması bekleniyor

Konsey toplantısında, üzerinde genel ortak yaklaşım belirlenen diğer konular ise şu şekilde oldu:

  • Komisyon tarafından Temmuz 2012’de sunulan trafiğe çıkabilirlik paketi kapsamında yol güvenliğini artırmak üzere ilki ticari araçlar için yol kenarı kontrollerine; diğeri ise araç kayıt belgelerine ilişkin iki yönerge taslağı;
  • Sivil havacılık alanında havacılık güvenliğini tehlikeye atabilecek olayların bildirilmesine ilişkin 2003 sayılı yönergenin gözden geçirilmesi;
  • Gemi teçhizatına ilişkin kurallar konusundaki 1998 tarihli yönergenin güncellenmesi.