İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 HAZİRAN 2013

Avrupa Komisyonu kolektif davalara ilişkin stratejisini açıkladı

Avrupa Komisyonu 11 Haziran tarihinde AB düzeyinde kolektif dava açılmasına ilişkin yaklaşımını ortaya koyan stratejisini açıkladı. Ancak beklentilerin aksine Komisyon bu düzenlemeyi şimdilik üye ülkeleri bağlayıcı bir Yönerge olarak değil Tavsiye (Recommendation) şeklinde ortaya koydu.  Söz konusu Tavsiye ile Komisyon tüm üye ülkeleri kolektif dava sistemini ulusal mevzuatlarına dahil etmeye davet ediyor ve buna ilişkin yapacakları düzenlemelerde dikkate alınması gereken bazı ortak Avrupa ilkelerine yer veriyor. Buna göre üye ülkeler ulusal mevzuatlarında: (i) çok sayıda gerçek ve tüzel kişinin aynı sebepten dolayı AB hukukundan kaynaklanan haklarının ihlal edildiği iddialarına karşı mahkemelerden toplu olarak ihtiyati tedbir ve ihlalin mahkemelerce kabul edilmesi halinde tazminat talep edebilmelerine olanak sağlayan bir kolektif dava sistemine yer vermeli (ii) söz konusu sistem adil, tarafsız olmalı ve dava masrafları dava açılmasını caydıracak kadar yüksek olmamalı ve (iii) sistem kural olarak, davacı tarafların, üyesi oldukları kuruluşların üyelerinin doğrudan açık onayıyla oluşturulmasını (opt-in sistemi) öngörmeli. Üye ülkelerin Tavsiye’de öngörülen ilkeleri uygulamaya geçirmek için  iki yıl süreleri bulunmakta.

Söz konusu Tavsiye’ye ilişkin ayrıntılı bilgiye http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-530_en.htm adresinden ulaşılabilir.