İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 MART-3 NİSAN 2013

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU’NA ŞİKAYETLER BAŞLADI

Türkiye’nin AB uyum süreci kapsamında oluşturulan Başbakanlık Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) 29 Mart 2013 itibarıyla vatandaşların şikâyet başvurularını kabul etmeye başladı. Kamu Başdenetçisi seçilen Mehmet Nihat Ömeroğlu 5 Aralık 2012 tarihinde TBMM’de yemin ederek görevine başlamıştı. KDK bünyesinde Başdenetçinin yanında TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonlarından oluşan Karma Komisyon tarafından seçilen 5 kamu denetçisi de görev yapıyor. KDK, idarenin işleyişiyle ilgili şikâyet, idarenin her türlü eylem ve işlemler ile tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevli olacak.

Basına açıklama yapan Kamu Denetçisi Serpil Çakın, KDK'nın TBMM adına denetim yapacağını belirtti ve "Denetçiler gelen şikâyetler hakkında inceleme yapacaklar. KDK bütün vatandaşların şikâyetlerini alabilecek. Vatandaşlarımız kamu kurumlarından, yerel idarelerden, meslek kuruluşlarından ve kamu hizmeti yürüten tüzel kişilerden her türlü şikâyeti bu kuruma iletebilecekler." dedi.

Cumhurbaşkanın tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı kararlar ve emirler ile yasama ve yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sırf askeri nitelikteki faaliyetleri hakkında yapılan şikâyetler kurumun görev alanı dışında bırakıldı. Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış uyuşmazlıklar, sebepleri, konusu ve tarafları aynı olup incelenmekte olan veya daha önce sonuçlandırılan şikâyetler ile belli bir konuyu içermeyen şikâyetler, Kurulca incelenmeyecek şikâyet başvuruları olarak belirlendi. 

KDK’ya ilk gün faks yoluyla 27, elden 10, posta yoluyla 20, internet sitesi üzerinden elektronik başvuruyla 150 ve elektronik posta ile 60 başvurunun ulaştığı açıklandı. Şikâyetlerin aşağıdaki konularda yoğunlaştığı bildirildi: kamu personel rejimi, imar ve bayındırlık işlemleri, ihaleler, eğitim-öğretim ve sınavlar, mali konular ve vergilendirme, kamulaştırma, sendikal haklar, orman ve taşınmaz kültür varlıklarının korunması, gümrük işlemleri, kolluk hizmetleri, sosyal güvenlik işlemleri, mülkiyet hakkı ile ilgili başvurular. KDK’nın şikâyetler ile ilgili olarak, 6 ay içinde kararını vermesi gerekiyor.