İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 MART 2013

AP, AB ÇAPINDA SOSYAL GİRİŞİMLERİ DESTEKLEMEYE DÖNÜK ÖNEMLİ BİR KARAR ALDI

28 Haziran 2012 tarihinde AP, Konsey ve Avrupa Komisyonu tarafından üzerinde uzlaşma sağlanan, Avrupa Sosyal Girişimcilik Fonu (the European Social Entrepreneurship Fund) ile Avrupa Risk Sermayesi Fonu’nun (European Risk Capital Fund) kurulmasını öngören karar, 12 Mart 2013 tarihinde AP’de onaylandı. Söz konusu mekanizmaların kurulmasındaki amaç, sosyal girişimciliği ve risk sermayesini AB çapında özendirmek. Bu fondan yararlanmaya hak kazananlar, sosyal girişimler alanında AB çapında uyumlaştırılmış birçok yasal düzenlemeden ve kolaylaştırılmış mevzuattan yararlanabilecek.

En geniş tanımıyla sosyal girişim ve sosyal girişimcilik, özel sektör ve üçüncü sektörün kesişim noktasında bulunan ve sosyal sorunların çözümünde işletme esaslı ve serbest piyasa temelli yöntemler benimseyen kuruluşlara verilen isim. Sosyal girişimler, sosyal etki, girişimcilik, yenilikçilik (innovation), sürdürülebilirlik ve büyümeyi temel alarak yoksulluktan sağlığa, çevreden insan haklarına birçok konuda geliştirilen uzun dönemli projeler ve iş fikirlerinden oluşuyor. Bu tür girişimlere “sosyal girişim” (social entreprise) denildiği gibi, “kâr amacı gütmeyen şirket” (company not-for-profit) olarak da adlandırılıyor.

AB çapında son yıllarda popülerliği giderek artan bir konu olan sosyal girişimler ve sosyal girişimcilik ile ilgili söz konusu düzenlemeye ilişkin ilk adım Haziran 2012 tarihinde Danimarka’nın AB Dönem Başkanlığı sırasında atılmıştı. Ancak müzakereler sosyal girişimlere vergi indirimi verilmesi konusunda tıkanmış, özellikle Konsey bu tür iş faaliyetlerine vergi alanında ayrıcalıklı bir konum tanınması konusuna karşı çıkmıştı.