İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 MART - 3 NİSAN 2012

İZLANDA AVRUPA BİRLİĞİ İLE 4 MÜZAKERE BAŞLIĞINI DAHA AÇARAK 2’SİNİ KAPATTI

30 Mart 2012 tarihinde gerçekleşen AB-İzlanda Büyükelçiler Düzeyinde Katılım Konferansı’nda dört fasıl müzakereye açılarak ikisi geçici olarak kapatıldı. “Tüketicinin ve Sağlığın Korunması” ve “Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası” fasıllarında İzlanda’nın AB müktesebatı ile gereken uyumu gösterdiğine ve müktesebattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiğine kanaat getirilerek, bu fasıllarda müzakerelerin geçici olarak kapatılmasına karar verildi. “Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası” faslı kapsamında, Avrupa Birliği Antlaşması’nın Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’na (CSDP) ilişkin hükümlerinin, silahlı kuvvetleri bulunmayan İzlanda’nın bu özel statüsüne halel getirmediğini belirten ve AB üye devletleri ile İzlanda tarafından hazırlanacak bir bildirinin Katılım Antlaşması’na eklenmesi de karara bağlandı.

Müzakereye açılan diğer iki fasıl olan “Rekabet Politikası”  ve “Enerji” fasıllarında ise, İzlanda’nın müktesebata uyum ve müktesebatın uygulanmasında ilerleme kaydetmesi gerektiği belirtildi. “Rekabet Politikası” faslında, İzlanda’nın şirket birleşmelerinin kontrolü, devlet yardımı ve anti-tröst alanında mevzuat uyumunda ilerleme sağlaması gerektiği belirtiliyor. “Enerji” faslında ise, Reykjavik’in asgari ham petrol ve/veya petrol ürünleri yasalarını AB müktesebatı ile uyumlulaştırmak üzere yasal uyum, yeni yapıların oluşturulması, depolama kapasitesi ve giderek artan stok değerlerini günlük tüketim ve net ithalat bakımından inceleyen bir eylem planı hazırlaması gerektiği belirtiliyor. İzlanda’nın İç Elektrik Piyasasının Oluşturulması İçin Genel Kurallar Direktifinin (2009/72/EC No’lu Direktif) sistem operatörünün enerji üretim, dağıtım ve satış şirketlerinden bağımsızlığının sağlanması ile ilgili hükümlerine uyum için bir takvim sunması gerekmekte. Ayrıca, İzlanda’nın nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma mevzuatının uygulanmasına yönelik daha kapsamlı bir takvim sunması isteniyor.

30 Mart’ta 4 müzakere faslının müzakereye açılıp ikisinin geçici olarak kapatılması ile İzlanda, bugüne dek 33 müzakere faslından toplam 15’ini müzakereye açıp, bunlardan 10 tanesini geçici olarak kapatmış oldu. İzlanda’nın AB üyeliği konusunda toplumsal bir uzlaşının olmaması, Avrupa Komisyonu tarafından sıklıkla eleştiriliyor. Sermayenin serbest dolaşımı, balıkçılık, tarım ve kırsal kalkınma, çevre, vergilendirme, gümrük birliği, bölgesel politika ve gıda güvenliği konularında müzakerelerin zorlu geçmesi bekleniyor.

Balıkçılık konusunun ülkenin AB üyeliğine önemli bir engel oluşturabileceği düşünülüyor. İhracatının yaklaşık yüzde 70’ini balıkçılıktan sağlayan İzlanda, 200 mil’lik kara sularında tek başına avlanmakta. Ülkede bir hayli güçlü olan balıkçılık sektörü, karasularında avlanma hakkını Birliğe üye diğer ülke balıkçıları ile paylaşmak istemiyor. Uskumru kotaları ve AB’de yasaklanan, ancak İzlanda’da geleneksel bir uğraş olan balina avcılığı konularının da zorlayıcı olması bekleniyor. Finansal krizle birlikte batan İngiltere ve Hollanda'da binlerce mudisi olan “Icesave” internet bankasının durumu hala çözüm bekliyor.