İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-22 ARALIK 2013

AB GENEL İŞLER KONSEYİ GENİŞLEME POLİTİKASINA ODAKLANDI

17 Aralık 2013 tarihinde yapılan ve Üye Devletlerin Dışişleri Bakanlarından oluşan Genel İşler Konseyi toplantısında, genişleme politikası ele alındı. AB Bakanlar Konseyi Dönem Başkanı Litvanya’nın Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, genişlemenin AB’nin kilit bir politikası olmaya devam ettiğini bildirdi. Konsey toplantısının sonuç belgesinde, Batı Balkan ülkelerinin AB perspektifi ve bu perspektifin dönüştürücü ve istikrar sağlayıcı etkisi teyit edildi ve kriterleri karşılamalarına bağlı olarak, AB’nin bütünsel bir parçası olacakları belirtildi. Bunun yanında, Karadağ ile başlayarak, genişleme müzakerelerinde öncelikle yargı, temel haklar, adalet, özgürlük ve güvenlik fasıllarının ele alınmasını öngören yeni yaklaşımın, hukukun üstünlüğünü genişleme sürecinin merkezine koyduğu hatırlatıldı.

Konsey’de Sırbistan ile katılım müzakerelerinin başlatılmasına ve ilk hükümetlerarası konferansın Ocak 2014 tarihinde yapılmasına karar verildi. Arnavutluk’un AB kriterlerini karşılama yönünde kaydettiği ilerleme not edildi ve bu ülkeye AB Konseyi’nin onayına bağlı olarak, Haziran 2014 tarihinde aday ülke statüsü verilebileceği belirtildi.

Konsey sonuç belgesinde, Türkiye ile ilişkilere verilen önem de kaydedildi. Türkiye’nin AB’ye aday ülke olduğu, tüm Avrupa kıtasının refahına değerli bir katkı sunan dinamik ekonomisi ile AB için anahtar bir partner olduğu belirtildi. AB’nin yükümlülüklerini ve Türkiye’nin üyeliği için belirlenen koşulları dikkate alan aktif ve inandırıcı katılım müzakerelerinin ikili ilişkilerin diğer yönleri ile birlikte AB-Türkiye ilişkisinin gerçek potansiyeline kavuşmasını sağlayacağı belirtildi. 22’nci faslın açılması ile yeniden hızlanan müzakere sürecindeki ivmenin sürdürülmesinin iki tarafın da yararına olacağı ve AB’nin Türkiye’de, özellikle hukukun üstünlüğü, temel haklar ve özgürlükler alanlarında reformlar için çapa olmaya devam etmesi gereği hatırlatıldı.

Sonuç belgesinde, Türkiye’nin bölgesel rolü ve dış politika alanındaki işbirliğine ilişkin olarak aşağıdaki konular vurgulandı:

-Türkiye’nin önemli bölgesel rolü

-AB enerji güvenliği için stratejik konumu

-AB ve Türkiye arasında dış politikada diyalog ve işbirliğini geliştirme ihtiyacı

-Türkiye’nin Suriye’de özellikle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin insani durumuna sağladığı destek

-AB ve Türkiye arasındaki terörle mücadele konusundaki aktif diyalog (PKK’nın AB’nin terör örgütleri listesinde olduğu not ediliyor)

-Türkiye’nin dış politikasını AB ile eşgüdüm içinde ve AB’yi tamamlayıcı olarak geliştirmesi ve tedricen AB politika ve tutumları ile uyum sağlaması.

Türkiye’de siyasi reformların devam ediyor olmasından duyulan memnuniyetin ve büyüyen ve aktif bir sivil toplumun varlığının da vurgulandığı belgede, temel haklar ve özgürlükler ve özellikle ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, basın özgürlüğü, inanç özgürlüğü, mülkiyet hakları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin tüm kararlarının uygulanması konularında daha fazla çabaya ihtiyaç olduğu not edildi.

Sonuç belgesinde, Güneydoğudaki barış sürecinin AB tarafından kuvvetle desteklendiği belirtildi ve sürecin ileriye götürülmesi için tüm tarafların daha fazla katılımının sağlanması çağrısında bulunuldu.

Türkiye ve AB arasında geri kabul anlaşmasının imzalanması ve vize serbestisi diyaloğunun başlatılması memnuniyetle karşılanırken, söz konusu anlaşmanın hızla onaylanmasının ve etkili bir şekilde uygulanmasının beklendiği ve vize serbestisi diyaloğunda ilerleme sağlanmasının performansa ve vize yol haritasındaki koşulların Türkiye tarafından etkili ve tutarlı bir şekilde uygulanmasına bağlı olacağı vurgulandı.

Konsey sonuçlarında Türkiye yine GKRY ile ilişkilerini normalleştirmediği ve Ek Protokolü “tam ve ayrımsız” bir şekilde uygulamadığı, yani liman ve havalimanlarını GKRY’den gelen taşıtlara açmadığı için eleştirildi.

AB Genel İşler Konseyi sonuç belgesine aşağıdaki adresten ulaşılabilir: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/140144.pdf