İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 EKİM 2011

KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMIN YÖNETİLMESİNE İLİŞKİN BAŞBAKANLIK GENELGESİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

18 Ekim 2011 tarihinde yayımlanan 2011/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi, 2007–2013 döneminde AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Tüzüğü (IPA) uyarınca Avrupa Birliği’nden sağlanan hibe niteliğindeki fonların yönetimine ilişkin esasları belirliyor. Buna göre fonların; Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma, Sınır Ötesi İş Birliği, Bölgesel Kalkınma, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Kırsal Kalkınma başlıkları altında kullandırılacağı belirtiliyor.

Genelge uyarınca oluşturulan kurumsal yapılanmadaki sorumlulukların dağılımı şu şekilde özetlenebilir:

-Yetkili Akreditasyon Görevlisi: Hazine Müsteşarlığından sorumlu Bakandır. Yetkili Akreditasyon Görevlisinin sekretarya hizmetleri Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülür.

-Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü: Katılım Öncesi Yardımın genel koordinasyonunu sağlamak üzere Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü olarak Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı görevlendiriliyor. Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü’nün sekretarya hizmetleri Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülür. Ayrıca, Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşenine ilişkin programlama ve izleme sürecini yürütmek ve koordine etmek; Çerçeve Anlaşma, Sektörel Anlaşmalar ile Finansman Anlaşmalarını imzalamak ve Avrupa Komisyonuna iletmek; Stratejik Çerçeve Belgesi ve Operasyonel programları Avrupa Komisyonu’na iletmek görevlerini de yerine getirir.

-Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (UYG): Hazine Müsteşarı’dır. Avrupa Birliği’nden sağlanacak fonların mali yönetimi, işlemlerin mevzuata uygunluğu ile yönetim ve kontrol sistemlerinin etkin işlemesinden sorumludur.

-Stratejik Koordinatör: Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (IPA) 3’üncü ve 4’üncü Bileşenleri kapsamında sağlanacak yardımların koordinasyonunu sağlamak üzere, Stratejik Koordinatör sıfatı ile Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevlendiriliyor. Stratejik Koordinatörün sekretarya hizmetleri Kalkınma Bakanlığı tarafından yerine getirilecek.

 

-Ulusal Fon: Hazine Müsteşarlığı bünyesinde bulunan Ulusal Fon, Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin sorumluluğu altında, Katılım Öncesi Yardım Aracı çerçevesinde sağlanacak yardımların mali yönetimi ile görevlidir.

-Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Destek Dairesi: Hazine Müsteşarlığı bünyesinde bulunan UYG Destek Dairesi, Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin sorumluluğu altında Katılım Öncesi Yardım Aracı çerçevesinde oluşturulan sistemin izlenmesi ile görevlidir.

-Program Otoritesi: Katılım Öncesi Yardım Aracı 3’üncü ve 4’üncü Bileşenleri için ilgili operasyonel programların ve Katılım Öncesi Yardım Aracı 5’inci Bileşeni için Kırsal Kalkınma Programının hazırlanması ve uygulamanın yürütülmesinden sorumlu kurumlardır. Program otoriteleri ile ilgili mevzuatta, AB Müktesebatı ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde operasyonel programların hazırlanması, uygulanması ve izlenmesine ve desteklenecek proje ve faaliyetlere ilişkin çeşitli görevler belirtilmiştir.

 

-Merkezi Finans ve İhale Birimi: Katılım öncesi mali işbirliği ile Katılım Öncesi Yardım Aracının bileşenleri arasında Program Otoriteleri tarafından yapılan yetki devri çerçevesinde operasyonel programlara ilişkin projelerin Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ihale, sözleşme, ödeme ve raporlama işlemleri Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yerine getirilecektir.

 

-Kıdemli Program Görevlisi: Katılım Öncesi Yardım Aracının Birinci Bileşeniyle ilgili olarak Program Yetkilendirme Görevlisinin genel sorumluluğu altında, projelerin teknik uygulamasından sorumlu olan yararlanıcı kuruluşlarda görevli personeldir.

 

-Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu: Katılım Öncesi Yardım Aracının 5. Bileşeni kapsamında, başvuru çağrı ilanlarına çıkılması, proje seçimi, sözleşme, ödeme ve raporlama işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur.

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA) 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci Bileşenlerine ilişkin olarak Operasyonel Programların hazırlanması ve uygulanmasından aşağıdaki kurumların yetkili ve sorumlu olduğu belirtiliyor: