İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 ŞUBAT 2010

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “AVRUPA 2020” KAMUOYU YOKLAMASI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Avrupa Komisyonu tarafından 24 Kasım 2009 – 15 Ocak 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Avrupa Birliği’nin (AB) “Avrupa 2020” stratejisine ilişkin olarak toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini almayı amaçlayan kamuoyu yoklamasına ait ilk sonuçlar 2 Şubat 2010 tarihinde açıklandı. Söz konusu çalışmaya üye devletlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, çıkar grupları, uluslar arası örgütler ve bazı üçüncü ülkeler de katıldı. İlk sonuçlar ışığında ortaya koyulan önceliklerin “yönetişim” ve “çevre” başlıklarında yoğunlaştığı görülüyor. Bu bağlamda, İstikrar ve Büyüme Paktı’nın önemine vurgu yapılırken, yeşil ekonominin geliştirilmesi gerektiği ön plana çıkıyor.

Üye devletler tarafından yapılan değerlendirmelerde Lizbon Stratejisi’nin eksiklerini tamamlamak için yönetişimin güçlendirilmesi üzerinde duruluyor. Bu kapsamda yönetişime ilişkin düzenlemelerin daha bağlayıcı hale getirilmesi çağrısı yapılırken AB hedeflerinin çok az bir bölümünün ulusal hedeflerle bağdaştırılabildiği ifade ediliyor. Öte yandan üye devletlerin 2020 stratejisinin tematik öncelikleri konusunda hemfikir oldukları vurgulanıyor: bilgiye dayalı büyüme; kapsayıcı toplumlar; yeşil ve rekabet edebilir ekonomiler. Aynı zamanda, ekonomik ve sosyal boyutlar ile çevre boyutu arasında güçlü bir bağ olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Bölgesel ve yerel makamlar da benzer şekilde farklı yönetim seviyeleri arasında işbirliğinin artırılması ve çok boyutlu yönetişimin güçlendirilmesi üzerinde duruyor. Bu bağlamda, bölgesel ve yerel makamlara daha fazla yetki verilmesi yoluyla reformların sahaya indirilmesinin kolaylaşacağı öne sürülüyor. Sosyalistler ve Demokratlar Grubu (S&D) ise, AB Konseyi’ne merkezi bir rol verilmesi yerine sektörel komitelerin, Avrupa Parlamentosu’nun ve ulusal parlamentoların güçlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Grup aynı zamanda 2020 stratejisi ile çok yıllı mali işbirliği arasında bağlantı kurulması önerisini getiriyor.

Liberal ve Demokratlar Grubu (ALDE) ise “Avrupa 2020”nin güçsüz bir yönetişim örneği olduğunun altını çizerek Komisyon’a “havuç-sopa” yöntemini uygulayabileceği merkezi bir rol verilmesini öneriyor. Örnek olarak, AB fonlarının kullanımına göre faydalanıcıların “ödüllendirilmesi” veya “cezalandırılması” gösteriliyor. Son olarak iletişimin bir baskı aracı olarak kullanılabileceği dile getiriliyor.

Eurosystem ve Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) gibi AB kuruluşları da bilgi ve yenilikçiliğe dayalı büyümenin sağlanması ile yeşil ekonomi ve rekabet edebilirliğin gelişeceğini vurguluyor. İş dünyası büyüme ve istihdamı ön planda tutarak yapısal reformlara eğilmeyi ön plana koyarken Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) 2020 stratejisini fazla liberal olmakla eleştirerek sosyal programın daha da geliştirilmesi ve kurumsal yönetimde kısa vadeli yaklaşımların sone ermesi gerektiğini ifade etti.

Avrupa Sosyal Platformu, stratejide büyüme ve rekabet edebilirliğe yapılan vurgunun başarısız olan Lizbon Stratejisi’ni hatırlattığını belirterek söz konusu belgenin uygulama mekanizmaları ve hedefleri konusunda eksik olduğunun altını çizdi. Bu bağlamda 2020 stratejisindeki istihdam yaklaşımının herkes için iş ve yoksulluk ile mücadele gibi yaklaşımlarla genişletilmesi çağrısı yapıldı. Çevre örgütleri ise, belgede yeşil ekonomiye verilen önemi memnuniyetle karşılarken çevreye ilişkin yaklaşımın yalnızca sanayiye ve ekonomiye katkısı bakımından ele alınmış olmasının çevre örgütleri ile iş dünyasını karşı karşıya getirebileceğini belirtti.

“Avrupa 2020” hakkında daha detaylı bilgi ve belgelere http://ec.europa.eu/eu2020/ adresinden ulaşabilirsiniz.