İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 ŞUBAT-5 MART 2010

AB FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI ALANINDA ALINACAK ÖNLEMLERİ TARTIŞIYOR

1 Mart 2010 tarihinde yapılan Rekabetçilik Konseyi’nin ana gündem maddelerinden biri de fikri mülkiyet haklarının korunmasıydı. Konsey, Avrupa’da büyüme ve istihdamın artırılması amacıyla özellikle KOBİ’lerin desteklenmesi bakımından fikri mülkiyet haklarının büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Kültür, çeşitlilik, AR-GE ve yaratıcılık açısından etkili bir role sahip fikri mülkiyetin, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve iç pazarın sağlıklı işleyişi için de önem taşıdığının altı çizildi. Bu kapsamda, sanayinin dinamizmini azaltan sahtecilik ve korsanla mücadelenin daha güçlü bir şekilde yapılması gerektiği ifade edildi.

Konsey, aşağıdaki hususların yerine getirilmesi amacıyla Komisyon’a çağrıda bulundu:

  • Fikri mülkiyet korumasının uygulanması konusunda çok ajanslı idari işbirliğinin önemi göz önünde bulundurularak, üye devletlerdeki idari makamlar ile işbirliği yapılması (Konsey fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin olarak üye devletlerde sorumlu makamlar altında oluşturulan çeşitli ajanslar arasında işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapıyor)
  • Avrupa Sahtecilik ve Korsanlık Gözlemevi (European Observatory on Counterfeiting and Piracy) ile etkileşim içerisinde çalışmalar yapılması ve fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin süreçlerin şeffaflaşmasına destek verilmesi;
  • Üye devletlerle işbirliği içinde hareket ederek, söz konusu Gözlemevi’ne bilgi ve veri sağlanması, ayrıca veri sağlanmasının kolaylaştırılması için ortak bir yöntem belirlenmesi;

Öte yandan, Gözlemevi, yıllık raporlar hazırlayarak sahtecilik ve korsancılığın boyutları ve özellikleri ile iç pazara etkilerini değerlendirmeye davet edildi. Bu kapsamda, fikri mülkiyet ihlallerinin nedenleri, sonuçları ve etkilerinin analizine yönelik çalışmaların geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.