İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-15 MART 2010

AVRUPA PARLAMENTOSU DAHA UYUMLU BİR DIŞ POLİTİKA STRATEJİSİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLERİ SIRALADI

İtalyan Parlamenter Gabriele Albertini tarafından hazırlanan Ortak Dış ve Güvenlik Politikası raporu 10 Mart 2010 tarihinde Strazburg’da yapılan oylamada 66 red oyuna karşılık 592 kabul oyu ile kabul edildi. Bu rapor ile Parlamento, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Yüksek Temsilci Catherine Ashton’u, Birlik içinde daha kolektif bir çalışma ile Avrupa Birliği Antlaşması’nda (ABA) yer alan amaçlara ve ilkelere dayanan tutarlı bir dış politika stratejisi hazırlamaya davet etti. Böyle bir stratejinin Avrupa Birliği’nin güvenlik alanındaki ortak çıkarlarının sınırlarını net bir şekilde çizmesi gerektiğini vurgulayan rapor, aynı zamanda Birliğin dış eylemlerinin finansmanı, uygulaması ve kontrolü gibi konularda karar alma sürecinde bir başvuru kaynağı niteliği taşıması gerektiğini de dile getirdi. Bu sürece Avrupa Parlamentosu’nun tüm gerekli birimlerinin de dâhil edilmesi gerektiğinin altını çizen rapor, hazırlanacak tüm politikaların iki temel prensibi olması gerektiğini de vurguladı. Bunlardan ilki 2007 yılında Madrid raporunda tanımlandığı şekilde “insan güvenliği” prensibi, ikincisi ise 2005 yılındaki dünya zirvesinde ortaya koyulan “koruma sorumluluğu” olarak kaydedildi.

Avrupa Parlamentosu’nun raporunda dikkati çeken diğer bir nokta ise gerekli bütçenin sağlanması ihtiyacına yapılan vurgu oldu. Dış politikasıyla dünyada öncü rol oynama iddiası olan Avrupa Birliği’nin istediği konuma erişebilmesi için gerekli olan maddi desteğin yeterince sağlanamadığı raporda üzerinde durulan konular arasında yer aldı. Vurgu yapılan bir diğer konu ise Avrupa Birliği’nin askeri ve güvenlik ile ilgili harcamalarının yeterince açık ve şeffaf olmadığı oldu. Tüm bu sorunlara istinaden, ABA’da yer alan hususlara göre yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacı dile getirildi.

Raporda yer alan bir diğer husus AB Özel Temsilcileri’nin (EU Special Representatives – EUSR) atanmasında göz önünde bulundurulan kriterlere açıklık getirilmesi talebi oldu. Cinsiyet dağılımındaki eşitlik ihtiyacına özel vurgu yapan rapor, Özel Temsilcilerin sorumluluklarının kontrolü konusunda da görüş belirtiyor.

Avrupa Parlamentosu aynı zamanda enerji ile ilgili sorunların aşılması için de ortak bir dış enerji politikasına gereksinim duyulduğunun altını çizdi. Göç konusuna da değinen rapor, NATO ile geliştirilecek stratejik diyalogun faydalı olacağını da ekledi. Öte yandan Fransız parlamenter Arnaud Danjean’in hazırladığı, Avrupa’nın savunma ve güvenlik politikalarını ele alan bir diğer raporda ise Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği içindeki Avrupa’nın nükleer silahsızlanma üzerinde durulması gerektiğinin altı çizildi.

Konuyla ilgili yapılan basın açıklamasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/031-70326-067-03-11-903-20100310IPR70325-08-03-2010-2010-false/default_en.htm

Hazırlanan rapora aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0061+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN