İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-15 MART 2010

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN DAVAYI AVRUPA KOMİSYONU KAZANDI

Avrupa Adalet Divanı tarafından 9 Mart tarihinde karar bağlanan C-518/07 sayılı dava kapsamında Divan, Almanya karşısında Komisyon’u haklı bulduğunu açıkladı. Almanya’nın 95/46/EC sayılı Direktif hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla açılan davada gerçek kişilere ait verilerin korunması ve saklanması konusu tartışıldı. Bilindiği üzere 95/46/EC sayılı Direktif, gerçek kişilerin özellikle özel hayatları ve kişisel verilerinin kullanılmasına ilişkin konularda temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını düzenliyor.

Divan, dava sonucunda Almanya’ya yönelttiği eleştirilerde, Almanya’nın değişik bölgelerinde kamu dışındaki alanlarda gerçek kişilere ait verilerin devletin yetkili makamlarının vesayetine bırakılması ve bu verilerin korunmasını sağlayacak mercilere tam bağımsızlık sağlanmamasının yanlış olduğunu belirtti. Avrupa Komisyonu, kişisel verilerin korunmasıyla mükellef kurumların devlet organlarından yönlendirme almayacak şekilde tam bir bağımsızlık içerisinde çalışmalarının gerekliliğini vurguluyor.