İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 MART-4 NİSAN 2010

AVRUPA GIDA GÜVENLİĞİ OTORİTESİ ARAŞTIRMASINDA KULLANDIĞI NUMUNELERİN YÜZDE 8’İNDE MAKSİMUM DİOKSİN SEVİYESİNİN AŞILDIĞI BELİRTİLDİ

Genellikle çöplerin yakılması ve orman yangınları gibi yanma olayları sonucunda oluşan ve doğaya salınan dioksin ve dioksin benzeri poliklorinatlı bifenillerin (PCB) gıda ve yemlerdeki seviyeleri hakkında Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi EFSA’nın yaptığı araştırmanın sonuçları 31 Mart 2010 çarşamba günü kamuoyuna sunuldu. 1999 – 2008 yılları arasında toplam 21 AB üye ülkesinden 7.000 numune toplanmasıyla gerçekleştirilen araştırma sonucunda Avrupa Birliği içerisinde dioksin kalıntıları konusunda pozitif veya negatif net bir eğilim gözlemlenmediği ancak toplamda kullanılan numunelerin yüzde 8’inde Birliğin belirlediği maksimum dioksin seviyesinin üstünde değerlerin bulunduğu belirtildi. Dioksin seviyelerinin genellikle balık ürünlerinde ve balık yağında yüksek çıktığı belirten EFSA raporu, ileride de benzer örneklemlerden numuneler toplanarak dioksin ve dioksin benzeri PCB seviyelerinin kontrol edilmesi gerektiğini bildirdi.

Bir çok gıda çok düşük seviyelerde bulunan dioksin kalıntısı, özellikle 70’lerden sonra Birliğin ortak politikaları sonucu hızlı bir düşüş eğilimine girdi. Araştırmalar sonucu vücuda alınması neticesinde uzun vadede kanser gibi sağlık sorunlarına yol açtığı belirtilen dioksin ve dioksin benzeri PCB’nin gıda zinciri içerisindeki farklı safhalarda birikmesi sağlık ve güvenlik konularındaki kaygıların sürmesine neden oluyor.