İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 NİSAN 2010

REFORM İZLEME GRUBU’NUN 20. TOPLANTISI KONYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Reform İzleme Grubu’nun (RİG) 20. Toplantısı, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS), İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İnsan Hakları Başkanlığı’nın üst düzey temsilcilerinin de katılımı ile Konya’da gerçekleştirildi.

Toplantıdan sonra ABGS tarafından basının dikkatine sunulan bildiride, insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü temelinde çağdaş standartlara erişilmesini hedefleyen siyasi reformların AB tam üyelik müzakerelerinin en önemli unsurlarından biri olduğu hatırlatıldıktan sonra, TBMM’ye sunulan Anayasa değişikliği paketinin, Türkiye’nin çağdaş ilkeler ışığında hazırlanacak yepyeni bir Anayasa’ya ihtiyacı olduğu gerçeği göz ardı edilmeksizin, mevcut siyasi koşullar ışığında en temel demokratikleşme ve insan hakları unsurlarını hedef alan reform sürecinde büyük bir dönüm noktası teşkil edeceği belirtildi. Adı geçen değişiklik paketinde yer alan unsurların, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecinde siyasi kriterler açısından önemli ilerlemeler sağlayacak nitelikte olduğunun altı çizildi.

Bildiride, 20’ncisi gerçekleştirilen Reform İzleme Grubu Toplantısı’nda, Siyasi Kriterler, Yargı ve Temel Haklar başlıklı 23’üncü Fasıl ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik başlıklı 24’üncü Fasıl’a ilişkin gerekli reform çalışmalarının ele alındığı belirtildi.

TBMM’ye sunulmuş olan “Türkiye Ulusal İnsan Hakları Kurumu Kanun Tasarısı” ve çalışmaları son aşamasına gelmiş olan “Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu”nun kurulmasına ilişkin kanun taslağı ışığında, insan hakları alanında başlatılan kurumsallaşma çalışmalarının ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının zamanında ve tam olarak uygulanabilmesi amacıyla Hükümetin yapması gereken mevzuata ve uygulamaya ilişkin değişikliklerin toplantıda ayrıntılarıyla ele alındığı ifade edildi.

TBMM’nin gündeminde olan Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı, OPCAT’in (Optional Protocol to the Convention against Torture - İşkenceye Karşı Sözleşmeye İhtiyari Ek Protokol) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Sayıştay Kanunu Tasarısı gibi önemli mevzuat çalışmalarının toplantının gündemini oluşturan diğer önemli maddeler olduğunun altı çizildi.

Basın bildirisinde, entegre sınır yönetimi çalışmaları kapsamında, sivil ve profesyonel yeni bir Sınır Güvenliği Teşkilatı kurulması için gereken siyasi kararlılığın bu toplantıda bir kez daha vurgulandığı, İçişleri Bakanlığı tarafından sınır kontrolü ve gözetiminde görevli kurumlar arasında işbirliği ve eşgüdüm esaslarını belirlemek üzere hazırlanan “Sınır Kontrolüne İlişkin Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü Taslağı”nın değerlendirildiği belirtildi.

20. RİG Toplantısı’nda vize konusuna da değinildi. Yeni Pasaport Başvuru, Tanzim, Kontrol ve Dağıtım Sistemi kurulması çalışmalarının hızla sonuçlandırılması ve uluslararası standartlara uygun biyometrik verili elektronik pasaportların vatandaşlar tarafından kullanılmasına Haziran 2010’da geçilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Ayrıca iltica ve göç alanındaki sistemi önemli ölçüde iyileştirmesi beklenen “İltica Kanunu”, “Yabancılar Kanunu” ve “İltica ve Göç Biriminin Kurulmasına İlişkin Kanun”a yönelik çalışmaların da hızla yürütüldüğü hatırlatıldı.

Bilindiği üzere Reform İzleme Grubu, ilk toplantısının gerçekleştirildiği 2003 yılında bu yana siyasi reformları izlemek, hızlandırmak ve sonuçlandırmak amacıyla toplanmaya devam ediyor. Konya’daki 20. toplantıda, bir sonraki RİG toplantısının 2010 yılı Haziran ayında Erzurum’da yapılmasına da karar verildi.