İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
31 MAYIS-6 HAZİRAN 2010

AVRUPA KOMİSYONU, AB’NİN GELECEKTEKİ TİCARET POLİTİKASINI KAMUOYUNUN GÖRÜŞÜNE SUNDU

 “AB 2020 Stratejisi”nin 3 Mart 2010 tarihinde açıklanmasının ardından, Avrupa Komisyonu, AB’nin gelecek ticaret politikasına yön vermek adına kamuoyu görüşünü almak için online bir anket başlattı. AB ve üçüncü ülkelerin kurum ya da bireyleri, söz konusu anketi 2 Haziran ve 28 Temmuz 2010 tarihleri arasında http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=FutureTradePolicy&lang=en adresinden doldurabilecekler. Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı AB’nin gelecek ticaret politikasına ilişkin teklif, paydaşlardan elde edilen öneriler doğrultusunda Avrupa Parlamentosu’na ve AB Konseyi’ne sunulacak.  Avrupa Komisyonu’nun genel amacı “AB 2020 Stratejisi”nde belirlenen hedeflere ulaşılmasında AB ticaret politikasının nasıl yardımcı olabileceğini tespit etmek.   Söz konusu anket, AB ticaret politikasına ilişkin en önemli sorunları gündeme getiriyor.  Ankette değinilen konular arasında Lizbon Antlaşması sonrası AB ticaret politikası, çok taraflı ve ikili ticari müzakereler, serbest ticaret anlaşmaları, hizmetler, yatırımlar, sürdürülebilir ticaret, kapsayıcı ticaret, ticaret ve kalkınma ilişkisi, haksız ticari uygulamalar yer almakta.  Toplam 20 sorudan oluşan ankette bulunan sorulardan birkaçı şöyle:

  • Doha Turu’nun başarılı sonuçlanması için yürütülen çalışmalar bir yana, Avrupa Birliği kendi ticaret politikası hedeflerine Dünya Ticaret Örgütü kapsamında en iyi şekilde nasıl ulaşabilir?
  • AB’nin yürüttüğü STA müzakerelerinde doğru coğrafi bölgelere odaklanıldı mı?
  • Avrupa Birliği, ABD, Çin, Japonya ve Rusya gibi önemli ticari ortaklarıyla daha yakın ekonomik işbirliğine yanaşmalı mıdır?
  • AB üçüncü ülkelerden güvenilir ve sürdürülebilir hammadde tedarikini nasıl sağlayabilir?
  • AB, hizmetler ticaretine daha çok mu odaklanmalıdır?
  • AB, şirketlerini ve çıkarlarını, kurallara uymayan ticari ortaklardan en iyi şekilde nasıl koruyabilir?
  • AB ticaret politikası fikri mülkiyet haklarını önemli pazarlarda nasıl geliştirebilir?
  • AB, ticaret politikasının daha saydam olması ve paydaşların görüşlerinin karar alma sürecinde daha çok dikkate alınması için neler yapmalıdır?

İKV olarak,  AB’nin üçüncü ülkelerle serbest ticaret anlaşması yapmasının, Türkiye ile içinde bulunduğu Gümrük Birliği ilişkisi kapsamında önemli sorunlara yol açtığını her fırsatta vurguluyoruz. Türkiye’nin karar mekanizmasında yer alması gerektiğine özellikle dikkat çekiliyor. Bu bağlamda, söz konusu anketin AB dışındaki ülkelere de açık olması,  Türkiye’nin karşılaştığı sorunların dile getirilmesi için önemli bir fırsat teşkil ediyor.