İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 HAZİRAN 2010

AVRUPA KOMİSYONU’NUN 2010 YILI KAMU MALİYESİ RAPORU YAYIMLANDI

Avrupa Komisyonu’nun AB kamu maliyesine ilişkin 2010 yılı raporu 16 Haziran’da açıklandı. Bu yılki rapor, küresel finansal ve ekonomik kriz sonrasında üye ülkelerin mali politikalarının nasıl değişim gösterdiğini ve kamu maliyesine ilişkin gelecek beklentilerini ele alıyor. Üye ülkelerin son bütçe durumlarının ortaya konulduğu raporda 2010 yılı ilk çeyreğinde yaşanan bütçe krizi nedeniyle Avro Alanı’nda   ve   AB’de   mali   durumu  sıkı  bir  şekilde  ele almanın gerekliliğine de işaret ediliyor. Raporda yüksek bütçe açıkları ve makro finansal riskler nedeniyle ülke risk primlerinin olağanüstü şekilde arttığı belirtilirken üye ülkelerin bütçe gözetimi faaliyetleri de ele alınıyor ve borç yükünün azaltılmasında izlenecek stratejilerle ilgili dersler çıkarılıyor. 

2010’da kamu bütçe açığına ilişkin AB ortalaması GSYİH’nin yüzde 7’sinden fazlasına ulaştı. Kamu borç stoku da ülkelerin düşük ekonomik performansları ve devletlerin aldıkları destek önlemleri dolayısıyla önemli düzeyde arttı.  2009’da reel büyüme yüzde -4,2’ye gerilerken kamu gelirlerinde azalma ve harcamalarda artış meydana geldi. 

Yüksek kamu borç düzeyleri faiz oranlarını ve borçlanma maliyetlerini de artırdı. Artan borç yükünün çevrilebilmesi için artırılan vergi oranları büyümeyi olumsuz etkiledi. Üretim ve istihdamın artırılabilmesi için kamu finansmanında sağlam bir politika izlenmesi gerekiyor. Yaşlanan nüfus da bütçeye ek yükler getiriyor. Raporun makro ekonomik dengesizlikler ve mali riskler arasındaki ilişkinin incelendiği son bölümünde, kriz sonucu birbirinden farklı büyüme ve makroekonomik yapıları bulunan Ekonomik ve Parasal Birlik ülkelerinin buna bağlı olarak farklı düzeyde mali riskle karşı karşıya bulundukları belirtiliyor. Kriz boyunca kamu maliyesinde en fazla sorun yaşayan ülkelerin krizden önce rekabet güçlerinin zayıf yapıda olduğu, bunun yanında, artan kamu açıkları, artan iç talep ve borç yüklerinin de bulunduğu ortaya konuluyor.

Rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication15390_en.pdf