İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 EKİM 2010

AB BİYOÇEŞİTLİLİK ALANINDA 2010 YILI HEDEFLERİNİN GERİSİNDE KALDI

Avrupa Komisyonu tarafından 8 Ekim 2010 tarihinde yayımlanan rapora göre, Avrupa Birliği 2010 yılı için belirlenen biyoçeşitlilik kaybının durdurulması hedefine ulaşamadı. Bu alandaki hedefleri tanımlayan “Biyoçeşitlilik Eylem Planı” 2006 yılında uygulamaya koyulmuştu. Bugün Avrupa’daki duruma bakıldığında, biyoçeşitliliğin halen toprak kullanımındaki değişiklikler, kirlilik, istilacı türler ve iklim değişikliği gibi birçok tehditle karşı karşıya olduğu görülüyor.

Komisyon raporunda, Avrupa’daki ekosistemin zarar gördüğü, bitkilerde tozlaşma, temiz hava ve su gibi temel işlevlerinin kalitesinde bir düşüş gözlendiği ifade ediliyor. Raporda ayrıca 2010 yılı için belirlenen hedeflere ulaşılamamış olsa bile, son iki yılda önemli bir gelişme gösterildiğine dikkat çekiliyor. Bu saptamayı destekleyen örnekler arasında Natura 2000 alanlarının genişletilmesi ve daha etkin bir şekilde korunması, bilgi birikimin artırılması, biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği arasındaki ilişkinin ortaya koyulması ve bütüncül bir yaklaşımın iki yönde de olumlu sonuçlar doğuracağının vurgulanması, LIFE+ fonunun daha geniş biyoçeşitlilik konularını kapsayacak hale getirilmesi ve yeni bir Deniz Stratejisi Yönetmeliği oluşturulması sıralanıyor.

Bilindiği gibi geçtiğimiz Mart ayında, Konsey tarafından belirlenen 2020 yılına yönelik yeni hedefler, biyoçeşitlilik kaybı ve ekosistemdeki bozulmanın önüne geçilmesi, bu alanlarda mümkün olan iyileşmenin sağlanması ve konuya küresel düzeyde dikkat çekilmesi olarak tanımlanmıştı. Bu doğrultuda, 7 Eylül 2010 tarihinde internet üzerinden bir danışma süreci başlatan Komisyon, son yayımladığı raporda 2010 sonrası için geliştirilecek stratejide eylem planının uygulamasından alınan derslerden yararlanılacağını vurguladı. Yeni dönem AB politikalarında, biyoçeşitlilik konusundaki endişelerin Ortak Tarım Politikası, Balıkçılık Politikası ve Bölgesel Politika gibi diğer alanların da merkezinde yer alması bekleniyor.

Biyoçeşitlilik Eylem Planı’nın 2010 yılı hedeflerinin değerlendirildiği Komisyon raporuna http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/bap_2010.htm internet sayfasından ulaşmak mümkün.