İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-21 KASIM 2010

AVRUPA KOMİSYONU, YENİ TİCARET POLİTİKA STRATEJİSİNİ AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu, 9 Kasım 2010 tarihinde yayımladığı “Ticaret, Büyüme ve Dünya’da Gelişmeler” başlıklı raporunda, Avrupa Birliği’nin önümüzdeki beş yılı kapsayan ticaret stratejisinin ana hatlarını ortaya koydu. Raporda, “AB 2020 Stratejisi”nin temel bir parçası olarak değerlendirilen ticaret açılımının, güçlü ekonomik büyümenin sağlanmasında, istihdam artırılmasında ve tüketicilere düşük maliyette ve daha geniş seçim imkânı yaratılmasında önemli bir etken olduğu  vurgulanmaktadır. Raporda, ayrıca Avrupa Birliği’nin ticaret politikasının, Birliğin ekonomik krizden çıkmasında destekleyici bir unsur olduğu kaydedildi.

Avrupa Komisyonu,   Strateji kapsamında AB ticaret politikasının birinci hedefini Doha Turu kapsamında yürütülen müzakereleri en geç 2011 yılının sonunda sonuçlandırmak olarak belirledi. Strateji kapsamında bir diğer öncelik ise yürütülen Serbest Ticaret Anlaşmalarının tamamlanması. Bu bağlamda, Avrupa Birliği’nin Kanada, Hindistan, Güney Amerika Ortak Pazarı (Mercosur), Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinden Singapur, Vietnam, Malezya; Ukrayna ve  Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi’nin ülkeleriyle ikili anlaşmalar imzalaması hedefleniyor. Avrupa Birliği, ayrıca, ABD, Japonya, Çin ve Rusya gibi stratejik ortaklarıyla mevcut ticaret ilişkilerini geliştirmek istiyor. Bu kapsamda, özellikle tarife dışı engellerin kaldırılması, kamu alım piyasalarının serbestleştirilmesi ve fikri mülkiyet haklarının daha iyi korunması gibi konuların ele alınması amaçlanıyor. Özellikle kamu alımlarına ilişkin Avrupa Komisyonu’nun gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu alımları piyasalarına karşılıklı erişim sağlaması ve bunu mümkün kılacak bir AB sisteminin oluşturulması için 2011 yılında bir yasa teklifi sunması öngörülüyor. Diğer taraftan, Avrupa Komisyonu, fikri mülkiyet haklarının AB dışında uygulanmasını sağlayan stratejiyi yenilemeyi hedeflediğini açıkladı. Ayrıca Avrupa Komisyonu’nca Taklitçiliğe Karşı Ticaret Anlaşması’na (Anti - Counterfeiting Trade Agreement- ACTA) ilişkin son düzenlemeleri tamamlamaya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Raporda, yürütülen ticaret politikasının, iklim değişikliği ve “yeşil” büyümeye de destek sağlama devam ettireceği belirtiliyor. Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu’nca hammadde erişimi ve tedariki konularında gerekli önlemlerin alınmasına önem verilecek. Zira AB ekonomisinin rekabetçiliği açısından hammadde ve enerjinin sürekli tedariki stratejik önem taşımakta.

Raporda vurgulan bir başka husus da, Avrupa Birliği’nin ticaret politikasında, adil ticaret ve AB’nin haklarının korunmasına saygı duyulmasını ön plana alacağıdır. Komisyon, 2011 yılının başında, Avrupa Birliği’nin “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi”ni (GSP) yeniden düzenlenmesini teklif edeceğini açıkladı. Rapor’da GSP için yapılacak yeni düzenleme teklifi neticesinde uluslararası çalışma standartlarına, insan haklarına, çevrenin korunmasına, iyi yönetişim gibi hususlara önem veren ülkelerin çıkarlarının daha çok dikkate alınacağı da belirtildi.

İlgili raporun tüm metnine http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/november/tradoc_146955.pdf sayfasından ulaşılabilir.