İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-25 ARALIK 2010

MACARİSTAN DÖNEM BAŞKANLIĞI ÖNCELİKLERİ AÇIKLANDI

1 Ocak 2011’den itibaren AB Dönem Başkanlığı’nı yürütecek olan Macaristan, önceliklerini açıkladı. İnsan temelli ve Avrupa vatandaşlarına hizmetin ana tema olduğu öncelikler dört başlık altında toplanıyor: 

1. Büyüme, istihdam ve sosyal katılım

Avrupa ekonomisinin toparlanmasının temel amaç olduğu bu öncelik başlığında ekonomik koordinasyonun güçlendirilmesi ve yeni araçların uygulamaya konması gerektiği belirtiliyor. Bu amaçla mali disiplinin güçlendirilmesi, İstikrar ve Büyüme Paktı çerçevesinde yaptırımların gözden geçirilmesi, kamu açıklarının dikkatle değerlendirilmesi ve makroekonomik denetim mekanizmasının oluşturulması önem taşıyor.  Ekonomi yönetimine ilişkin mevcut mevzuat tasarılarının kabul edilmesinin yanı sıra 2013’e kadar sürekli bir istikrar mekanizmasının oluşturulmasına imkân verecek olan Lizbon Antlaşması’nda sınırlı değişiklik çalışmalarının Macaristan Dönem Başkanlığı sonuna kadar gerçekleştirileceği belirtiliyor.  

Avrupa 2020 Stratejisi’nin, birbirini destekleyen üç hedefi olan, istihdamın artırılması, rekabet gücünün geliştirilmesi ve sosyal katılımın sağlanmasında ortak araç olduğu vurgulanıyor. Temel hedeflerden olan, yeni işler yaratılmasının, dijital ekonomi, inovasyon ve kaynakların etkin kullanıldığı daha çevreci yaklaşımları destekleyecek şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Diğer yandan Macaristan Dönem Başkanlığı, çocuk yoksulluğu ve Roman vatandaşların sosyal katılımının sağlanmasına önem veriyor.

Başka bir öncelik konusu da, Tek Pazar’ın günün değişen koşulları ile yeni ekonomik ve teknik gelişmelere uygun olarak yeniden gözden geçirilmesi ve “Tek Pazar Sözleşmesi”nin kabul edilmesi. Ekonomik yönetişim alanında işbirliği, finansal piyasaların denetiminin artırılması, 2020 Stratejisi’nin işleyebilmesi de piyasaların tam anlamıyla bütünleşmesine bağlı. Bu kapsamda, rekabet gücü ve istihdamda büyük rol oynayan KOBİ’lere yönelik olan Küçük İşletmeler Yasası’nın revize edilmesi, Avrupa patentinin oluşturulması önem taşıyor. Finansal piyasaların istikrarının ve öngörülebilirliğinin sağlanması ile global krizlerin önlenmesi için mali sistemin denetimi ve gözetimi de öncelikler arasında bulunuyor.

2. Daha güçlü bir Avrupa’nın kurulması ve geleceğin korunması

Macaristan Dönem Başkanlığı, AB’nin geleceğinin üç önemli politika üzerinden şekilleneceğini belirtiyor. Bunlar, Ortak Tarım Politikası ve Uyum Politikasının revizyonu ile ortak bir enerji politikası yaratılması. Gelecek Çok Yıllı Mali Çerçevenin de bu önceliklere göre şekillendirilmesi gerekiyor. Dönem Başkanlığı, söz konusu politikalara yönelik tartışma ve çalışmaları başlatmayı planlıyor. Ortak Tarım Politikası kapsamında yüksek kaliteli ve güvenli gıdanın temininin yanı sıra, tarım arazilerinin ve kırsal yaşamın korunması da önem teşkil ediyor.

Etkin bir ortak enerji politikasının oluşturulmasının Birliğin yeni politika alanlarından biri olduğu açıklanırken enerji güvenliğinin sağlanmasının AB için çözümlenmesi gereken önemli bir konu olduğu belirtiliyor. Ortak enerji piyasasının yaratılmasının, bunun için gerekli altyapının kurulmasının, finansman yöntemleri üzerinde uzlaşılmasının, dış piyasalarla ilişkilerde ortak hareket edilmesinin, enerji tedarikçileri ve kanallarının çeşitlendirilmesinin, üzerinde durulacak konular olduğu vurgulanıyor.

Sürdürülebilir çevre yönetimi ve iklim değişikliğine karşı mücadele kapsamında AB’nin öncü rolünü devam ettirmesi gerektiğinin altı çizilirken, bu kapsamda Macaristan Dönem Başkanlığı’nın, Aralık 2010’da yapılan Cancún Zirvesi kararlarının AB tarafından uygulanması ve gelecek zirve için çalışmaların geliştirilmesinde kararlı olduğu açıklanıyor.

Bölgesel uyumun güçlendirilmesi ve rekabet gücünün artırılmasında makro boyutta bölgesel işbirliği şekillerinin önemli rol oynadığı gerçeğinden hareketle, Avrupa Tuna Bölgesi Stratejisi’nin uygulanması, önceliklerden biri olacak.  

3. Vatandaşlarına yakın bir Avrupa 

Macaristan Dönem Başkanlığı, Birliğin vatandaşlarına daha yakın olması için çalışacak. Avrupa vatandaşlarının kamu güvenliği ve bu bağlamda yasal hakların uygulanması ve yasal güvenlik, temel eylem alanlarından biri olacak. Stokholm Programı kapsamında adalet ve içişleri alanında işbirliği sağlanacak. Vatandaşların haklarının korunması önemli bir öncelik alanı olarak geçiyor. Bu bağlamda suç mağdurlarının tazmini konusu Macaristan Dönem Başkanlığı süresince gündemde olacak. Organize suçlar ve siber suçlar bir diğer önemli konu. Göç akımlarının daha iyi yönetilmesi ve göçmenlerin uyumu ele alınacak önde gelen konular arasında bulunuyor. Ortak Avrupa sığınma sisteminin kurulmasına ilişkin mevzuat tasarı çalışmaları sürdürülecek. Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle AB’de insan haklarının korunmasını garanti altına alan Temel Haklar Sözleşmesi’nin uygulanmasına ilişkin ilk değerlendirme çalışması yapılacak. Ayrıca,  Lizbon Antlaşması ile AB’de ortaya koyulan Avrupa Vatandaş Girişimi’nin uygulanmasına ilişkin mevzuat düzenlemelerinin hızla kabul edilmesi de Dönem Başkanlığı’nın önemli bir önceliği olacak. 

AB’nin vatandaşlarına yönelik en somut başarılarından biri olan, sınırların kaldırıldığı Schengen Alanı’na, gerekli koşulların yerine getirilmesi durumunda Romanya ve Bulgaristan’ın 2011’in ilk yarısında dâhil edilmesi de programda yer alıyor. 2011 AB’de “Gönüllülük” yılı ilan edildiğinden, Macaristan Dönem Başkanlığı da bu alandaki faaliyetlerle söz konusu girişimi destekleyeceğini açıkladı.

Diğer yandan, kültürel mirasın korunması da bir öncelik olacak. “Çeşitlilik içinde birlik” sloganı ve Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında bu alanda çalışmalar yürütülecek.

4. Sağduyulu genişleme ve global yaklaşım

Macaristan Dönem Başkanlığı genişleme sürecinin devam ettirilmesini destekleyeceğini açıkladı. Hırvatistan’la üyelik müzakerelerinde son aşamaya gelinmesi itibariyle müzakerelerin sonuçlanmasından önce söz konusu ülkenin katılıma ilişkin bütün koşulları yerine getirmesinin önem taşıdığı, diğer yandan da sonucun gereksiz yere uzatılmaması gerektiği belirtiliyor. Batı Balkanların AB ile bütünleşmesi sürecine devam edileceği, üye ülkelerin Makedonya ile müzakerelerin başlamasına karar vermeleri halinde Macaristan’ın bu konuda gerekli başkanlık görevlerini yerine getireceği ifade ediliyor. Türkiye’ye ilişkin olarak ise müzakere sürecinde ivmenin korunmasının önem taşıdığına işaret ediliyor. İzlanda ile müzakerelere de başlanacağı açıklanıyor.

Lizbon Antlaşması’nın global bir aktör olarak AB’nin dış ortaklara karşı konumunu güçlendirdiği ifade edilerek Dönem Başkanlığı’nın Avrupa Dış Eylem Servisi’nin kısa zamanda operasyonel hale gelmesi için çalışacağı belirtiliyor. AB Komşuluk Politikası kapsamında Macaristan Dönem Başkanlığı, ülkenin coğrafi konumu dolayısıyla, AB’nin Doğu komşularına karşı politikasına katkıda bulunabileceğini belirtiyor. Bu kapsamda Dönem Başkanlığı, Mayıs 2011’de, AB ülkeleri ve altı ülkenin (Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Moldova ve Belarus) toplanacağı İkinci Doğu Ortaklığı Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak.