İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-25 ARALIK 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KÜRTAJ DAVASINDA İRLANDA ALEYHİNE KARAR ALDI

İrlanda kanunlarına göre, ülkede kürtaj ceza hukuku tarafından yasaklanmakta. Bu nedenle,  2005 yılında kürtaj olmak için İngiltere’ye gitmek zorunda kalan İrlanda vatandaşı üç kadın, ülkelerine geri döndüklerinde komplikasyon ve sağlık sorunları yaşadıklarını iddia ederek, 15 Temmuz 2005 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin özellikle yaşam hakkına, insanlık dışı ve/veya alçaltıcı muamele yasağına ve aile ve özel hayata saygıya ilişkin maddelerine dayanarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdular. Kanser hastası olan ve hamileliğini sonlandırmak için İngiltere’ye gitmek zorunda kalan kadının durumuna ilişkin Mahkeme, aile ve özel hayata saygı maddesinin ihlal edildiğine ve bu nedenle İrlanda’nın davacıya 15.000 Avro ödemesi gerektiğine karar verdi. Mahkeme’ye başvuran diğer şikâyetçilerde ise,  bu maddeye ilişkin bir ihlalin söz konusu olmadığına karar verildi. Böylelikle, bu kararlar doğrultusunda Mahkeme, bazı özel durumlarda kadınların İrlanda’da kürtaj olmalarına izin verilmesi gerektiğine yönelik bir hüküm vermiş oldu. Karar sonrası, İrlanda’da kürtaj yasalarının kürtaj olmak isteyenler lehine esnetilmesi bekleniyor.

İlgili karara, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=878721&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 internet adresinden ulaşılabilir.