İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-31 TEMMUZ 2009

KAMU İHALE KANUNU TEKRAR DEĞİŞTİRİLDİ

Yürürlüğe girdiği 2002’den bu yana 18 defa değiştirilen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 23 Temmuz 2009 tarihinde tekrar değiştirildi. Yapılan son değişiklik ile Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanacak mevzuat için Maliye Bakanlığı’ndan onay alma zorunluluğu getirildi.

Konu, Türkiye’nin AB uyum süreci açısından büyük önem taşıyor. Kamu ihaleleri konusunda Avrupa Komisyonu aday ülkelerin tek bir yetkili kurum belirtmesini bekliyor. Hatırlanacağı gibi, 2007 yılında Maliye Bakanlığı yetkili kurum olarak Komisyon’a iletilmişti. Ancak, Kamu İhale Kurumu ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın da kamu ihaleleri konusunda çeşitli tasarrufları bulunuyordu. Söz konusu düzenleme ile bu yetki karmaşasının giderilmesinin hedeflendiği belirtiliyor.

Kamu İhale Kanunu’na getirilen değişiklikler ve istisnalar düzenli olarak AB ilerleme raporlarında da eleştiriliyor. 2002 yılında AB müktesebatı ile uyumlu olarak hazırlanan kanun yapılan değişiklikler sonucu kısa süre içinde AB müktesebatı ile uyumsuz hale geldi ve baştan yazılması gündeme geldi. Hâlihazırda, 23 Temmuz’da gerçekleştirilen son değişiklik ile kanun toplam 18 defa doğrudan müdahale ile değiştirilmiş oldu. Bunun yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlar çoğu zaman kendi kanunlarında yapılan değişiklikler ile Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında bırakıldı. Halen bu kapsama giren 40’a yakın istisna bulunuyor.

Uzmanlar, son değişikliğin, Kamu İhale Kanunu’nun 53. Maddesi’nin a fıkrasının üçüncü paragrafında yer alan “Hiçbir organ, makam, merci ve kişi Kamu İhale Kurumu’nun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez” hükmüyle ve yine aynı maddenin b fıkrasının üçüncü bendinde yer alan “ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlama” ifadesiyle çelişkili olabileceği uyarısında bulunuyor.