İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 EYLÜL-4 EKİM 2009

SOSYAL KORUMA KOMİTESİ BÜYÜME VE İSTİHDAM STRATEJİLERİNİN SOSYAL UYUMA DAHA ÇOK ÖNEM VERMESİNİ İSTİYOR

Avrupa Komisyonu 29 Eylül’de, Sosyal Koruma Komitesi tarafından yayımlanan, 2010 sonrası Lizbon stratejisine ilişkin raporu tanıttı. Raporda, Avrupa Birliği’nin büyüme ve istihdam stratejilerinin sosyal uyuma daha çok önem vermesi gerektiği üzerinde duruluyor. Sosyal Koruma Komitesi, refah politikalarının, Avrupalıların yoksulluk ve dışlanmanın yol açtığı tahrip edici etkilerden korunmasına yardımcı olduğunu, fakat bu politikaların söz konusu sorunların önüne geçmekte yeterli olamadıklarını belirterek, çocuk fakirliği, sosyal iyileştirme ve aktif sosyal içerme gibi konular üzerinde yoğunlaşılması çağrısında bulunuyor. Komitenin raporunda, refah politikaları geliştirilirken bunların büyüme ve istihdam stratejileriyle tamamen iç içe olması gerektiği sonucuna varılıyor.

Sosyal Koruma Komitesi başkanı Aurelio Fernandez Lopez düzenlenen basın toplantısında, raporun Avrupa’daki durum üzerine genel bir bakış sağladığını belirtti. Lopez, ekonomi, istihdam ve refah politikalarının birbirleriyle olan bağını vurgularken, bunlar arasındaki ilişkinin son yıllarda oldukça değiştiğini ifade etti. Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso da gelecek on yılda konunun sosyal boyutuna özel önem atfedilmesi ve 2010 sonrası dönemde bu konuya daha kilit bir rol verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Avrupa Komisyonu İstihdam Genel Müdürlüğü’nde Sosyal Koruma ve Entegrasyon Bölümü Müdürü Jerome Vignon da büyüme ve gelir eşitsizliği arasındaki ilişki üzerine vurgu yapıyor. Raporda, geçtiğimiz on yıl süresince Avrupa’da, ekonomik büyüme ve istihdam yaratmanın yaşam standartlarını iyileştirme eğilimi gösterdiği fakat gelirler arasındaki farkın arttığı üzerinde duruluyor. Durum ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de yoksulluk ve sosyal dışlanmanın pek çok ülkede ciddi bir problem teşkil ettiği belirtiliyor. Vignon, yoksulluk oranının geçen 10 yılda nüfusun %16’sı dolaylarında olduğunun altını çiziyor. Yoksulluk oranı AB ülkelerinde %10 (Çek Cumhuriyeti ve Hollanda) ile %20 arasında (Bulgaristan, Letonya ve Romanya)  değişiyor. İşgücü piyasasına dahil olmak, kalifiye olmayanlar, bekâr ebeveynler ve göçmenler gibi bazı gruplar için belirli engeller nedeniyle (destek hizmetlerine sınırlı ulaşım ve sistemle ilgili bilgi eksikliği gibi) mali güçlükler yaratıyor.  Vignon bu verilerin AB’nin İstihdama İlişkin Yönlendirici İlkelerinin hazırlanmasında çıkarılması gereken önemli dersler içerdiğini belirtiyor ve ilerde, sosyal dışlanmanın etkilerini giderecek yüksek kalitede mesleki programlar ve aktif içerme stratejileri üzerine odaklanılması gerektiğinin altını çiziyor. Rapora http://ec.europa.eu/social  adresinden ulaşılabilir.