İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 HAZİRAN 2009

ADALET DİVANI TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ HÜKÜMLERİN MAHKEMELERCE KENDİLİĞİNDEN İNCELENMESİ GEREKTİĞİNE KARAR VERDİ

Adalet Divanı, tüketicilerle yapılan sözleşmelerdeki haksız hükümlerin, sözleşmenin taraflarının ileri sürmesine gerek olmaksızın ulusal mahkemelerce kendiliğinden (re’sen) dikkate alınması gerektiğine karar verdi (Case C-243/08). Divana göre ulusal mahkemeler, sözleşmenin taraflarının incelenmesi yönünde talepleri olmasa dahi, tüketicilerle yapılan sözleşmelerdeki haksız hükümleri, tüketici bunları açıkça kabul etmediği sürece, 93/13/EEC sayılı Konsey Direktifi gereğince uygulamamakla yükümlüdürler. Hatta bu durum sözleşmelerdeki yetkili mahkemeyi belirleyen hükümler için dahi geçerlidir. Nitekim ön karar yoluyla Divanın önüne gelen bu dava konusu olayda, bir Macar vatandaşının cep telefonu operatörü ile yaptığı sözleşmede, sözleşmeden doğacak ihtilafları çözmeye yetkili mahkeme olarak operatörün merkezinin bulunduğu yer mahkemesi belirlenmişti. Divan, tüketicinin sakatlık ödeneği alıyor ve yetkili mahkemeye 275 km uzaklıkta oturuyor olması nedeniyle, sözleşmedeki bu maddenin haksız bir hüküm olarak değerlendirilebileceğine karar verdi.