İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-28 HAZİRAN 2009

AB TARIM VE BALIKÇILIK BAKANLARI KONSEYİ YOĞUN BİR GÜNDEMLE TOPLANDI

22 Haziran tarihinde Lüksemburg’da toplanan Avrupa Birliği Tarım ve Balıkçılık Bakanları Konseyi’nin gündeminde çeşitli konular yer aldı. Tarımsal ürünlerin kalitesi ve doğrudan ödemelerin geleceğinin yanı sıra hayvan refahı ve yeni gıda türlerinin tarımsal piyasalara dâhil olması gibi konuları masaya yatıran
Tarım Bakanları, söz konusu alanlarda önemli kararlar almakla birlikte Komisyon’a da birtakım tavsiyelerde bulundu. Konsey’in gündeminde tarım politikalarına ilişkin şu hususlar ön plana çıktı:

Tarım ürünleri kalite politikalarının geliştirilmesi: Özellikle AB’nin üçüncü ülkeler nezdinde çıkarlarının korunması amacıyla ürün kalitesinde ortak bir yaklaşımın gerekli olduğu vurgulanırken, bu alanda gelişme kaydedilmesi tavsiye edilen hususlar arasında; çiftçiler, aracılar ve tüketiciler arasında tarımsal ürün kalitesinin teminatına yönelik iletişimin artırılması, söz konusu alanı ilgilendiren mevzuatın benzer Topluluk mevzuatıyla daha uyumlu hale getirilmesi öncelikli olarak ele alındı. Ayrıca coğrafi göstergelerle ilgili düzenlemelerin sadeleştirilmesi ve modernize edilmesi doğrultusunda Komisyon’a tavsiyede bulunan Tarım Konseyi, şaraplar ve alkollü içkiler ile tarım ve gıda ürünleriyle ilgili kayıt sistemlerinin, bu ürünlerdeki hususiyetlerin korunması kaydıyla bir araya getirilmesini önerdi.

Elverişsiz doğa koşullarındaki çiftçilere yönelik destek mekanizmasının gözden geçirilmesi: Bu bağlamda Komisyon tarafından hazırlanan 21 Nisan 2009 tarihinden yayımlanan tebliğe gönderme yapılarak ve söz konusu bölgelerin sınıflandırılması hususunda tebliğde yer alan kriterleri temel alarak üye devletlerin bu kriterlere uyan ya da elverişsiz koşulların giderildiği yerlerin tespitine yönelik simülasyon uygulaması yapmaları tavsiye edildi.

Doğrudan ödemelerin geleceği: Dönem Başkanlığı’nın OTP’nin 2013 sonrası geleceğine ilişkin sonuç metnini değerlendiren Konsey’deki bazı Bakanlar, metinde yer alan bazı paragrafların gözden geçirilmesini savunurken, 2013 sonrası doğrudan ödemelerin adil ve meşru bir zemine oturtulup esnek ve kolay uygulanabilir hale getirilmesi gerektiği sonucuna vardı.

Hayvan yemleri için yeni pazarlama kuralları: Avrupa Parlamentosu ile hemfikir olarak hareket eden Tarım Konseyi, yem endüstrisinde yenilikçiliğin teşvik edilmesi ve rekabetin artırılması amacıyla hayvan yemleriyle ilgili yeni bir düzenlemeyi kabul etti. Buna göre yemlerin etiketlenmesiyle ilgili kurallar diğer gıdalar için mevcut olan kurallarla uyumlu hale getirilecek.

Havyan kesimiyle ilgili düzenleme için anlaşmaya varılması: 2013’ten sonra yürürlüğe girmek üzere kesim esnasında hayvan refahını en yüksek seviyede gözeten bir düzenleme üzerinde anlaşmaya varan Tarım Bakanları, kesimevlerinde bir havyan refahı yetkilisinin bulunması ile personel bilgi seviyesinin yükseltilmesi gibi detaylarda fikir birliğine vardı.

Yeni gıdalara ilişkin taslak tüzük hazırlanması: Yeni gıda ve gıda içeriklerini düzenleyen 258/97 sayılı tüzüğün, birinci nesil klonlanmış hayvanlardan doğanlara ait gıda ürünlerini kapsayacak şekilde genişletilmesiyle bu şekilde üretilen gıdaların piyasaya arzını belli kurallara tabi kılacak yeni tüzük, yeni gıdalara ruhsat alınması için yapılacak başvurularda Komisyon ile Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı’nı (EFSA) yetkilendirecek.