İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MART-5 NİSAN 2009

KOMİSYON, GENETİK OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALARIN (GDO) DİĞER ÜRÜNLERLE TARIM PAZARINDA BİR ARADA YER ALMASI YÖNÜNDE YASAL DÜZENLEME YAPMAYI GEREKLİ GÖRMEDİ

Avrupa Komisyonu 2 Nisan tarihinde GDO ürünlerinin konvansiyonel ve organik tarım ürünleriyle bir arada piyasaya sürülmesine ilişkin hazırlanan bir rapor hazırladı. Üye devletlerin 2006 yılından bu yana konuyla ilgili mevzuat düzenlemelerinde hatırı sayılır ilerleme kaydettiğinin belirtildiği raporda, GDO yetiştirilmesi hususunda yaşanan tartışmalara dikkat çekilmekle birlikte, bu ürünlerin AB tarım pazarına dâhil olmasının uygulama sorunları ortaya çıkardığına dair herhangi bir somut bulguya rastlanmadığı vurgulanıyor.

Bununla birlikte rapor, üye ülkelerin yönetim ve teknik süreçlerle ilgili GDO ve diğer tarım ürünlerinin bir arada bulunmasına farklı şekillerde yaklaştığını ifade ederek, bölgesel koşulların üretim tarzına etkisi ile GDO ürünleri için uygun pazar ortamının olup olmaması gibi etkenlerin çiftçilerin GDO yetiştirme konusundaki tercihlerini şekillendirdiği belirtiliyor.

Raporun sonuç kısmında ise Komisyon’un farklı ürünlerinin tarım pazarında bir arada yer almasıyla ilgili bir yasal düzenlemeye gidilmesini gerekli görmediği belirtiliyor. Bununla birlikte Komisyon’un atması gereken adımlar arasında; gelecekte tespit edilmesi muhtemel tohum eşikleriyle ilgili ekonomik etki analizi hazırlanması, bu alanda üye devletler arasında deneyimlerin paylaşımını sağlayacak bilgi değişiminin teşvik edilmesi, farklı üretim şekillerinin eş zamanlı yürütülmesi doğrultusunda ürün bazlı teknik destek verilmesi gibi eylemler yer alıyor.

Raporun aslı için: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/532&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en