İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-29 KASIM 2009

AB EŞİTLİK ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

3. Eşitlik Zirvesi 16-17 Kasım 2009 tarihleri arasında Stockholm’de düzenlendi. Avrupa Birliği İsveç Dönem Başkanlığı ve Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen zirvenin ana konusu ise ulusal, yerel ve bölgesel makamlar, sivil toplum kuruluşları, sosyal taraflar, ticari işletmeler ve medya arasında “Eşitlik İçin İş Birliği.” Zirvenin amacı AB’de hak ve fırsat eşitliğini teşvik etmek ve ayrımcılığın her çeşidine karşı daha etkili hareket etmek için bilgi ve deneyim paylaşımı yapmak.   Aynı    zamanda     Avrupa     Komisyonu    tarafından 2 Temmuz 2008’de  kabul  edilen yeni ayrımcılık karşıtı direktif de gündem konusu oldu. 21. yüzyıl için hazırlanan söz konusu direktif, sosyal gündemin parçası olarak, engellilik, yaş, din ya da inanç ve cinsel tercihler üzerinden yapılan ayrımcılığı yasaklıyor.

Zirvede dört başlıkta çalıştaylar da gerçekleştirildi:

(1)Eşitliğe dayanan yönetişim çalışmaları: Tartışma için iki konu masaya yatırıldı: Kamu sektörüne yön veren eşitlik ve özel sektörde çeşitlilik yönetimi. Şu sorulara cevap arandı: Bu alandaki zorluklar nelerdir? Eşitlik esası Avrupa’nın geleceği mi?

(2)Eşitlik Alanındaki Mevzuat– Bugün ve Yarın. Bu çalıştay ulusal düzeyde eşitliğe ilişkin mevzuat uygulamalarına ışık tuttu. Mevcut haklar ve sorunları değerlendirmek amacıyla üye devletler, sivil toplum ve diğer paydaşlar tarafından örnekler ortaya koyuldu.

(3)Eşitlik için paydaşlık. Bu oturumda iş yerinde ayrımcılığın yok edilmesi ve hak eşitliğinin özendirilmesi için işbirliği ve ağ oluşturmanın yeni yolları tartışıldı.

(4)Eşitlik Alanında Medyanın Gelecekteki Çalışmaları. İsveç Dönem Başkanlığı şu soruları yöneltti: Medya, toplumda eşitliğin değeri hakkında farkındalığı arttırır ve dünyada olan bitenler hakkında bilgilendirir. Medya bu rolü verimli bir şekilde oynuyor mu?

Eşitlik zirvesinde Avrupa Ticaret Sendikası Konfederasyonu ve STK’lar Sosyal Platformu “Ayrımcılıkla Savaş - Herkes İçin Eşitliği Garantile” başlıklı ortak bildirilerinde, karar mercilerini ayrımcılıkla mücadelede daha etkili önemler almaya çağırdılar. Söz konusu bildiriye göre eşitlik ve ayrım gözetmeme politikaları Avrupa Birliği ve üye devletler için ekonomi, toplum ve işgücü piyasasına yönelik sürdürülebilir perspektiflerin vazgeçilmez unsurları. İki kuruluş karar mercilerini aşağıdaki altı konuda eyleme geçmeye çağırdılar:     

1) Yaş, engelli olma, din, inanç ve cinsel tercih üzerinden yapılan tüm ayrımcığı engelleyen direktifin 13. maddesinin AB Konseyi tarafından kabulü. 2) Cinsiyet eşitliği politikalarında ve yasamada kalan cinsiyet boşlukları ile mücadele etmek ve tüm AB politikalarında cinsiyetin ana görüş olarak ele alınması adına etkili yürütmenin sağlanması. 3) Tüm AB politikalarında eşitliğin ana yol olarak kabulü. 4) Güçlü sosyal politikalara ve eşitliği destekleyen kamu hizmetlerine yatırım yapmak. 5) Eşit haklara dayanan göç ve entegrasyon politikaları geliştirmek. 6) Avrupa ve ulusal düzeyde işçi sendikaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü bir ortaklık kurmak.