İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 KASIM-6 ARALIK 2009

AB FONLARININ KULLANIMINDA YENİ YAPILANMAYA GİDİLDİ

Türkiye'nin Avrupa Birliği fonlarından daha etkin faydalanabilmesi için yeni kurumsal yapılanmaya gidildi. Konuya ilişkin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bir genelge yayımlandı.  4 Aralık 2009 tarih ve 27422 sayılı Resmi Gazete’de yer alan 2009/18 sayılı söz konusu genelgede,  yeni  dönemde AB'den sağlanacak fonların Çerçeve Anlaşma ile belirlenen esaslar doğrultusunda etkin kullanılabilmesi için, 2001 yılındaki genelgeyle oluşturulan kurumsal yapının gözden geçirilerek, yeni dönemin öngördüğü yapıyla uyumlu hale getirilmesinin gerekli bulunduğu belirtildi.

Genelgede, çerçeve anlaşmada belirtilen görevleri yerine getirecek kurum ve kişiler tespit edildi. Buna göre, Yetkili Akreditasyon Görevlisi "Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanı", Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü "Avrupa Birliği Genel Sekreteri", Ulusal Yetkilendirme Görevlisi "Hazine Müsteşarı" olarak belirlendi; Stratejik Koordinatörlük görevi de "DPT Müsteşar Yardımcısı" tarafından yürütülecek. Hazine Müsteşarlığı bünyesinde bulunan "Ulusal Fon", ulusal yetkilendirme görevlisinin sorumluluğu altına girecek ve Katılım Öncesi Yardım Aracı çerçevesinde sağlanacak yardımların mali yönetimiyle görevli olacak. Program Otoritesi, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Denetim Otoritesi, Ulusal Otorite, İç Denetim Biriminin oluşumu ve görevleri de belirlendi.

Genelgeye göre, Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Kurul, Başmüzakereci başkanlığında, ulusal katılım öncesi yardım koordinatörü, ulusal yetkilendirme görevlisi, DPT Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, program otoritesi bakanlıkların müsteşarları ile Merkezi Finans ve İhale Birimi başkanından oluşacak. Sekretarya hizmetleri Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından yürütülecek. Kurul, mali işbirliği sürecinin genel işleyişini, topluluk programları ve ajanslarından yararlanmaya yönelik faaliyetleri koordine edecek, izleyecek ve değerlendirecek. Katılıma yönelik olarak üye ülkelerle yürütülen ikili işbirliğinin genel koordinasyonunu sağlayacak. AB Genel Sekreterliği başkanlığında "geçiş dönemi desteği ve kurumsal yapılanma komitesi", Ulusal Otorite başkanlığında "sınır ötesi işbirliği komitesi", DPT Müsteşarı başkanlığında "bölgesel kalkınma ve insan kaynaklarının geliştirilmesi komitesi" oluşturulacak. Bu genelgeyle 2001/41, 2002/50 ve 2007/30 sayılı genelgeler, yürürlükten kaldırıldı.