İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-6 OCAK 2008

SLOVENYA AB DÖNEM BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ PORTEKİZ’DEN DEVRALDI

Dönem Başkanlığı görevini altı ay boyunca yürüttükten sonra Haziran 2008 sonunda Fransa’ya devredecek olan Slovenya’nın  programının İKV tarafından gerçekleştirilen resmi olmayan özet çevirisi şu şekildedir:

Lizbon Antlaşması’na ilişkin bir uzlaşma sağlanmasının ardından, Birlik, bugünün önemli zorluklarıyla baş etmeye hazırdır. Antlaşma’nın zamanında uygulanması hepimizin menfaatinedir ve 2008 yılında en önemli önceliğimiz Üye Ülkelerdeki onay sürecinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması olacaktır. Slovenya, AB kurumları, Fransa Dönem Başkanlığı ve diğer Ülke Ülkelerle birlikte, Antlaşma’nın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren tam olarak uygulanabilmesi için gereken adımları  atacaktır.

Genişleme, AB’nin en başarılı politikalarından biri olmuştur. Slovenya Dönem Başkanlığı boyunca, Hırvatistan ve Türkiye ile yürütülen katılım müzakereleri her bir ülkenin AB üyelik kriterlerini yerine getirmede kaydettiği ilerlemeye bağlı olarak devam edecektir.

Batı Balkanların istikrarı, tüm Birliğin güvenliği ve refahı açısından çok önemlidir. İstikrar ve Ortaklık sürecinin bölgede istikrarın artırılması ve reformların teşvik edilmesi için etkili ve stratejik bir araç olduğu kanıtlanmıştır. Batı Balkan ülkeleri geçtiğimiz yıllarda ilerleme kaydetmiştir. 2008 yılında ise 2003 Selanik gündeminin gözden geçirilmesi, İstikrar ve Ortaklık Anlaşması ağının sonuçlandırılması ve çeşitli alanlarda bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi gündemdedir.

2008 yılında, AB ve uluslararası toplum, Kosova’nın nihai statüsü de dahil olmak üzere, Kosova konusunun çözümlenmesindeki rollerini güçlendirmelidir. Kosova’daki durum, güvenlik, yasa ve düzen, etnik azınlıkların statüsü ve Batı Balkanların istikrarı gibi konularda Birliğin alacağı pozisyonu belirgin şekilde etkilemektedir. Birliğin faaliyetleri, 2007 Aralık tarihli Konsey Zirve Sonuçlarını temel alacak; Kosova Bağışçılar Konferansı hazırlıklarına ve Kosova’nın İstikrar ve Ortaklık sürecinde ilerleme kaydetmesini desteklemeye odaklanacaktır.

Schengen alanının genişlemesi, AB’nin dört temel özgürlüğünden biri olan kişilerin serbest dolaşımını destekleyen önemli bir başarıdır. İç kara ve deniz sınır kontrolleri dokuz Üye Ülke’de Aralık 2007’de kaldırılmıştır ve Slovenya Dönem Başkanlığı, Mart 2008’de AB havaalanlarında sınır kontrollerinin kaldırılmasına çalışacaktır. Ayrıca, Schengen alanının genişlemesinin sağlayacağı faydaların AB vatandaşlarına anlatılmasına çaba gösterecektir.

Schengen alanının genişlemesi, gelecekteki AB dış sınırının yönetiminin değerlendirilmesi açısından önemli bir fırsattır ve AB İçişleri Bakanları’nın Slovenya’da yapacağı toplantıda ele alınacaktır.

Avro alanı, 2008 yılında, Kıbrıs ve Malta’nın da ortak Avrupa para birimine geçmesiyle daha da genişleyecektir. Dönem Başkanlığı, Avro’ya geçiş hazırlıklarında diğer Üye Ülkeleri de destekleyecektir.

Kurumsal çerçeve’ye ilişkin bir uzlaşmaya varılmasının ardından, Birlik, ortak politikaları ve bütçesinin geleceğini değerlendirebilecektir. Ortak Tarım Politikası’na ilişkin bir ‘Sağlık Taraması’ ile son reformun sonuçları değerlendirilecek ve mevcut araçların işleyişinin iyileştirilmesine yönelik değişiklikler önerilecektir.  4. Uyum Forumu sonuçları temelinde, Slovenya Dönem Başkanlığı, AB uyum politikasının geleceğine ilişkin tartışmaları destekleyecektir.

Lizbon Stratejisi, istikrarlı bir ekonomik büyüme sağlanması, daha fazla sayıda ve daha iyi iş yaratılmasına odaklanılması amacıyla 2005 yılında yenilenmişti. Lizbon Stratejisi’nin yeni üç yıllık döngüsü 2008 yılında başlayacaktır. Tüm Üye Ülkelerin, Ulusal Reform Programlarının uygulanmasına ilişkin taahhütleri önem taşımaktadır. Slovenya Dönem Başkanlığı, program çerçevesinin, Bütünleştirilmiş Yönlendirici İlkeler’in ve Topluluk Lizbon Programı’nın istikrarı ile yeni zorluklar ve mevcut eksikliklerle baş etme ihtiyacı arasında bir denge gözetmeye çalışacaktır. Slovenya, ayrıca,  Lizbon Stratejisi’nin daha fazla sahiplenilerek görünürlüğünün artırılmasına çaba göstermelidir.

Gelecek döngüde, Lizbon Stratejisi, 2006 Konsey Bahar Zirvesi’nde tespit edilen dört öncelikli alana odaklanmayı sürdürmelidir. Bunlar: (1) yenilikçi ve yaratıcı bilgiye dayalı bir toplum yaratılması, (2) rekabetçi ve dinamik bir iş ortamı için koşulların oluşturulması, (3) insan sermayesinin geliştirilmesi ve işgücü piyasasına daha fazla katılımın sağlanması için demografik zorlukların giderilmesi, (4) enerji ve çevre alanındaki zorluklarla başa çıkılması.  Lizbon Stratejisi, bir yandan küreselleşmenin getirdiği zorluklarla başa çıkarken, diğer yandan da sürdürülebilir kalkınma amaçlarını geliştirmektedir.

Avrupa, yenilikçilik ve yaratıcılık alanında rekabet gücünü geliştirmelidir. Araştırma ve geliştirme alanında daha fazla ve daha iyi yatırımın teşvik edilmesi, Slovenya Dönem Başkanlığı‘nın önemli bir önceliği olmayı sürdürmektedir.

Araştırma kapasiteleri arasında sinerji sağlanması ve beyin göçünün durdurulması için, Avrupa Araştırma Alanı ve Avrupa Teknoloji Enstitüsü gibi kuruluşların kurulmasına yönelik gerekli adımlar atılmalıdır. Araştırma ve geliştirme alanında araştırmacılar ile işletmeler arasında daha iyi işbirliği yapılmasını kolaylaştıran ve teşvik eden Ortak Teknoloji Girişimleri ve diğer faaliyetlere ilişkin çalışmalar sürdürülecektir.

Araştırma-yenilikçilik-eğitimden oluşan “bilgi üçgeni”nde eğitim, öğretim ve hayatboyu öğrenmenin rolünün güçlendirilmesi önemlidir. Avrupa’nın gelişimini yüksek eğitimli, yaratıcı ve girişimci bireyler sağlayacaktır. Bu nedenle, üniversiteler AB’nin araştırma ve yenilikçilik programlarındaki performansında  önemli bir rol oynamaktadır.

GALİLEO projesi, bilimsel, ekonomik ve stratejik açılardan AB için çok önemlidir ve Slovenya Dönem Başkanlığı, Galileo’nun başarılı bir şekilde uygulanması için gereken tüm adımları atacaktır.

Avrupa, küresel düzeyde rekabetçi bir araştırma altyapısı oluşturmayı amaçlamalıdır. Bu nedenle, araştırma, geliştirme, yenilikçilik, Yapısal Fonlar ve ulusal kaynaklara yönelik AB mali kaynaklarının kullanımında daha etkili bir eşgüdüm sağlanması gerekmektedir. Slovenya, ayrıca, küçük ve orta ölçekli işletmelerin araştırma altyapısına erişiminin sağlanmasının önemini vurgulayacaktır.

Slovenya Dönem Başkanlığı, bilim ve araştırma alanında yapılacak işbirliği ile Avrupa’nın komşu bölgelerin gelişimine katkıda bulunabileceğine inanmaktadır.

Yenilikçi potansiyelleri, dinamik ve esnek yaklaşımlarıyla, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), Avrupa’da ekonomik büyüme ve rekabetçiliğin itici güçlerinden biridir. Dönem Başkanlığı, özellikle yeni kurulan şirketlerin mali kaynaklara erişimine ve kümelenme politikasına odaklanacaktır. Ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun sürdürülebilir sanayi politikası ve eko-yenilikçilik alanlarındaki girişimlerine özel önem verecektir.

Slovenya Dönem Başkanlığı, iç pazarın daha derinleştirilmesi ve bütünleştirilmesine odaklanacaktır. Avrupa Komisyonu’nun İç Pazar’a İlişkin Değerlendirmesi, esnek ve rekabetçi bir iç pazar yaratılmasına yönelik girişimlerin temel kaynağını oluşturmaktadır.

Slovenya; elektronik haberleşme yasama paketi, mali hizmetler, posta hizmetleri, Topluluk patentinin oluşturulması, Gümrük Kodu ve vergilendirme gibi iç pazar için öncelikli alanlardaki çalışmalarını ilerletmeyi amaçlamaktadır.

Slovenya, mali piyasaların istikrarını iyileştirmeye yönelik faaliyetleri sürdürecektir. Tüketicinin korunması alanında tüketici kredilerine ilişkin anlaşmaya varılmasına çaba gösterecektir.

Slovenya Dönem Başkanlığı, ‘daha iyi düzenleme’ gündeminin tüm alanlarında kaydedilen ilerlemeye ilişkin bir tartışma başlatacak, özellikle işletmelerin esnekliğinin artırılması ve yeni teknolojilerin kullanımının teşvik edilmesi amacıyla, işletmeler üzerindeki idari yükün azaltılmasına çalışacaktır.

Dönem Başkanlığı, hayatımızda giderek artan bir öneme sahip olan ve  bilgi toplumunun temelini oluşturan bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimini desteklemektedir.

Kamu finansmanı alanında, Slovenya Dönem Başkanlığı’nın öncelikleri arasında, sosyal transferler ve eğitime ilişkin harcamalar yer almaktadır.

Avrupa işgücü piyasasında başa çıkılması gereken çeşitli zorluklar bulunmaktadır. Bunların başında, işçilerin güvenliği ile işgücü piyasasının esnekliği arasında bir denge kurmayı amaçlayan “güvenceli esneklik” gelmektedir. Slovenya Dönem Başkanlığı, güvenceli esnekliğe ilişkin ortak ilkeler kabul edilmesini memnuniyetle karşılamakta ve ulusal düzeyde sosyal tarafların önemli bir rol üstleneceği güvenceli esneklik stratejilerinin geliştirilmesini desteklemektedir.

Başta çocuklar ve gençler olmak üzere, yoksulluk ve sosyal dışlanmayla mücadele dönem başkanlığı gündeminin ön sıralarında yer almaktadır. Etkili ve sürdürülebilir sosyal koruma sistemleri ile kolay erişilebilir kaliteli sosyal hizmetler, yeni AB sosyal gündemi kapsamında öncelikli olarak ele alınmalıdır.

Lizbon Stratejisi hedeflerinin gerçekleştirilmesinde başarı sağlanması, büyük ölçüde demografik zorluklarla başa çıkılmasına bağlıdır. Slovenya Dönem Başkanlığı, Demografik Değişikliğe İlişkin Avrupa Komisyonu Tebliği ile ilgili tartışmaları sürdürecektir. İstihdam, sosyal işler ve eşit fırsatlar alanında uzun vadeli bakım hizmetlerine odaklanılacaktır.

AB, Lizbon Stratejisi’nin sosyal boyutunda önemli bir yeri olan eşit fırsatlar politikasına büyük önem vermektedir. Dönem Başkanlığı, cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak kadınların güçlendirilmesine ve kadınların topluma katılımının artırılmasına çalışacaktır. Toplumun tüm alanlarında, engellilere yönelik ayrımcılık başta olmak üzere, ayrımcılıkla mücadele teşvik edilecektir.

Slovenya Dönem Başkanlığı, gençlerin istihdamı konusunda somut öneriler sunulmasına çaba gösterecektir. Avrupa Gençlik Paktı’nın uygulanmasına ilişkin çalışmaları sürdürecek ve  Avrupa Kültürlerarası Diyalog Yılı kapsamında, gençler arasında çokdilliliği ve kültürlerarası değişimi teşvik edecektir.

2007 Bahar Zirvesi’nde belirlenen entegre iklim ve enerji politikasına ilişkin yönlendirici ilkeler doğrultusunda gerekli adımların atılması gerekmektedir. İklim-enerji paketinde; sera gazı emisyonlarının azaltılması, emisyon ticareti ve yenilenebilir enerji kaynakları öncelikler arasında yer almalıdır.

Güvenli, sürdürülebilir ve rekabetçi bir enerji arzı sağlanmasına yönelik olarak, Dönem Başkanlığı, gaz ve elektrik iç pazarının serbestleştirilmesine ilişkin uzlaşma sağlanmasına çalışacaktır. Avrupa Stratejik Enerji Teknoloji Planı’nda yer alan sürdürülebilir enerji politikası ve yeni enerji teknolojilerinin teşvik edilmesi Slovenya Dönem Başkanlığı’nın diğer önemli hedefidir.

Dönem Başkanlığı, enerji kaynaklarının çeşitliliğinin artırılması ve arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, diğer bölgeler ve ülkelerle arasındaki enerji diyaloğunun geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Aralık 2007’de Bali’de gerçekleşen BM İklim Değişikliği Konferansı’nda varılan anlaşma temelinde, Slovenya, Fransa Dönem Başkanlığı ile yakın işbirliği içerisinde çalışarak, AB ortak müzakere pozisyonlarının belirlenmesi için gereken tüm adımları atacaktır. AB, ayrıca, Aralık 2008’deki Taraflar Konferansı’nda Kyoto sonrası rejime ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedilmesine çalışacaktır.

Slovenya, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği ve Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve Bahar Zirvesi’nde sunulacak olan iklim değişikliğinin uluslararası güvenliğe etkilerine ilişkin raporu beklemektedir.

AB, etkin bir şekilde hastalıkların önlenmesine ve sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesine çalışacaktır. AB politikaları ve faaliyetlerinde kanserle mücadeleye özel önem verecektir. Sınır ötesi sağlık hizmetlerine ilişkin tartışmalarda ilerleme kaydedilmesine çaba gösterecektir.    

Slovenya Dönem Başkanlığı, Mayıs 2008’de Bonn’da gerçekleştirilecek Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nın toplantısında AB’yi temsil edecektir.

Slovenya, AB’de bölgesel kalkınmanın iki temel unsuru olan bölgesel uyum ve şehir politikası alanlarında daha önceki dönem başkanlıklarının çalışmalarını geliştirecektir. Bölgeler arasında işbirliğinin sağlanması, Lizbon Stratejisi hedeflerine ulaşılması ve yetki ikamesi ilkesinin uygulanmasında yerel ve bölgesel toplulukların rolü önemlidir.

Şarap Ortak Piyasa Düzeni’nin reformu, 2003 yılında başlatılan Ortak Tarım Politikası reformunun son aşamasını oluşturmaktadır. Gıda güvenliğine ilişkin olarak, Slovenya, güvenlik seviyelerinin yukarı çekilmesini amaçlamaktadır. Ortak Balıkçılık Politikası çerçevesinde, özellikle yasadışı, raporlanmamış ve düzenlenmemiş balıkçılığı önleme konusunda ilerleme kaydedilmesine çalışılacaktır.

Ulaştırma güvenliğinin artırılmasına ilişkin önlemler, AB vatandaşları için büyük önem taşımaktadır. Slovenya, kara ve demiryolu taşımacılığının yanı sıra deniz taşımacılığı güvenliğine ilişkin önerileri geliştirecektir. Deniz ve kara taşımacılığı ağları arasında daha etkin bir bağlantının sağlanması başta olmak üzere, Trans-Avrupa Ağlarının geliştirilmesi üzerinde durulacaktır.

SIS ‘Birimiz Hepimiz İçin’ (One4All) bilgi sistemi temelinde, Schengen alanının genişlemesi, Birliğin, vatandaşlarının yaşamlarını doğrudan etkileyen konularla etkili bir şekilde başa çıkabildiğini göstermektedir. Ancak, yeni bir Schengen bilgi sisteminin (SIS II) geliştirilmesi ve uygulanması öncelik olmayı sürdürmektedir.

Slovenya, ayrıca, İsviçre’nin Schengen alanına katılımının değerlendirilmesi için gerekli koşulları oluşturacaktır.

Slovenya Dönem Başkanlığı, Göçe Küresel Yaklaşımlar’a ilişkin çalışmaları sürdürecektir. Özellikle, yasadışı göçle mücadele ve yasal göç alanlarında ilerleme kaydedilmesine çalışacaktır.

Yeşil Kitap temelinde, Dönem Başkanlığı, ortak Avrupa sığınma sistemi geliştirilmesini hedeflemektedir. Diğer öncelikler arasında Vize Kodu’nun kabul edilmesine yönelik adımların atılması yer almaktadır.

Yasa uygulayıcıları arasında etkili bir bilgi değişim sisteminin kurulmasına ilişkin çalışmalar, Prüm Antlaşması hükümlerinin AB hukukuna dahil edilmesine odaklanacaktır. Slovenya, ayrıca, Europol’ün güçlendirilmesine çalışacaktır. Bilgi sistemlerinin kullanımına ilişkin çalışmalara, sınır ötesi suçlar ve terörizm ile mücadelede sınır ötesi işbirliğinin geliştirilmesine özel önem verilecektir.

Slovenya Dönem Başkanlığı, uluslararası terörizmle mücadeleyi sürdürecektir. Bu kapsamda, terörizmle küresel düzeyde mücadeleye, finansman kaynaklarının kesilmesine, radikalleşmenin önlenmesine ve patlayıcı maddelerin denetimine odaklanılacaktır.

Adalet ve İçişleri’nin Dış Boyutuna İlişkin Strateji’nin bütünüyle  uygulanması için Slovenya, önceki dönem başkanlıklarının çalışmalarını sürdürecek ve organize suçlarla mücadelede AB’deki iyi uygulamaların paylaşılması yoluyla Batı Balkanlar ile diyaloğun geliştirilmesine öncelik tanıyacaktır.

Slovenya Dönem Başkanlığı, E-Adalet’e ilişkin çalışmaları yürüterek, sivil ve ekonomik konularda ulusal yargı makamları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine ve basitleştirilmesine çalışacaktır. Ayrıca, aile hukukuna özel önem verilecektir.

Ortak özgürlük, güvenlik ve adalet alanının oluşturulması ve AB Üye Devletleri arasında iç sınırların kaldırılması, yargı makamları arasında cezai konularda daha yakın bir işbirliği sağlanmasını gerektirmektedir. Slovenya, Sanığın Gıyabında (in absentia) verilen Hükümlere İlişkin Çerçeve Karar için bir öneri hazırlayarak, yargı işbirliği için mevcut araçların iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Eurojust’ın geleceği, cezai konularda işbirliğinde ilerleme kaydedilmesiyle yakından ilişkili olduğundan, Slovenya, bunun etkili işleyişi için yasal çerçeveyi iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Slovenya, Avrupa Komşuluk Politikası çerçevesinde, istikrar ve refah alanını güçlendirmeyi hedeflemektedir. Ekonomik bütünleşme, geliştirilmiş hareketlilik ve sivil toplumla diyaloğun güçlendirilmesine odaklanacaktır. Ukrayna’da yapılacak Karadeniz Sinerjisi Dışişleri Bakanları toplantısının temel konusunu oluşturan Karadeniz Sinerjisi’nin uygulanmasına devam edilecektir.

Barselona sürecine ilişkin olarak, Dönem Başkanlığı, kültürlerarası diyaloğa özel önem verecektir. Slovenya, Piran’da Avrupa-Akdeniz Üniversitesi kurulması girişiminde bulunacaktır.

“Orta Asya için AB Stratejisi”nin uygulanmasına yönelik olarak, her bir Orta Asya ülkesi için ulusal program hazırlanmaktadır. Haziran 2008’de bu Strateji’nin uygulanmasının ilk yılını ele alan bir rapor tartışılacaktır.

Slovenya Dönem Başkanlığı boyunca, AB’nin üçüncü ülkelerle kuracağı siyasi diyaloğa ilişkin temel etkinlik, 5. AB ve Latin Amerika Ülkeleri Zirvesi olacaktır. Bu Zirve’de iki güncel konu ele alınacaktır. Bunlar; yoksulluk, eşitsizlik ve sosyal içerme ile çevre, iklim değişikliği ve enerji gibi sürdürülebilir kalkınma konularıdır. Slovenya, ayrıca, Rusya ve Japonya ile yapılacak zirvelerde AB Konseyi’ni temsil edecektir.

AB; Ortadoğu, İran, Irak ve Asya’nın yanı sıra Afrika kıtasına ilişkin zorlu siyasi ve güvenlik konularında ilerleme kaydetmeye çalışacaktır. Lizbon’da gerçekleşen AB-Afrika Zirvesi’nde Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından kabul edilen Afrika-AB Stratejisi ve Eylem Planı’nı uygulayacaktır.

AB’nin küresel rolü, güçlü bir Avrupa Güvenlik ve Adalet Politikası ile Avrupa Güvenlik Stratejisi geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Slovenya Dönem Başkanlığı, AB’nin askeri ve sivil kapasitesinin güçlendirilmesini ve kriz yönetimi operasyonlarının etkili ve tutarlı şekilde yönetilmesini amaçlamaktadır.

Slovenya Dönem Başkanlığı, Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılmasına yönelik faaliyetleri yürütecektir. Slovenya, kalkınma ile kalkınma yardımının etkililiği hakkında iki önemli konferansa ev sahipliği yaparak, kalkınma işbirliği alanında eşgüdümün sağlanması ve görev paylaşımı yapılmasını tartışmaya açacaktır. Ayrıca, AB Üye Ülkelerinin, Gana’da yapılacak BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) 12. Bakanlar toplantısına katılımını sağlayacaktır. Bu alandaki faaliyetler, özellikle silahlı çatışmalardan etkilenen kadın ve çocuklara yardım edilmesine odaklanacaktır.

AB; üçüncü ülkelerle ticari ortaklıklar kurarak, Doha Kalkınma Gündemi çerçevesinde dengeli bir anlaşma sağlanmasına çaba göstererek ve uluslararası kurallar ile standartlara saygı gösteren bir serbest ticaret politikası teşvik ederek küresel rolünü güçlendirecektir.