İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-27 OCAK 2008

AVRUPA KOMİSYONU, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA KAPSAMLI DEĞİŞİKLİKLER GETİREN ÖNERİ PAKETİNİ AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu, 2012 yılından itibaren yürürlüğe girecek iklim değişikliği öneri paketini 23 Ocak’ta resmi olarak açıkladı. “2020 yılından evvel 20-20” adı altında yayımlanan öneri paketinin, içerdiği kapsamlı mevzuat değişiklikleri ile AB’nin üretim kalıplarını tamamen değiştirmesi bekleniyor. İklim-enerji paketi olarak da anılan öneri, Mart 2007’de AB liderleri tarafından kabul edilen bağlayıcı hedeflere ulaşılmasını sağlayacak. Söz konusu hedefler, 2020 yılına kadar 1990 yılı oranlarına kıyasla Birliğin Karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarının %20 düzeyinde azalmasını, yenilebilir enerji kullanımının ise %20 oranında arttırılmasını öngörüyor. Değişen dünya için enerji ve iklimin önemine dikkat çeken Avrupa Komisyonu’nun Çevreden Sorumlu Üyesi Stavros Dimas, AB’nin bu alanda dünya çapında yürütülebilecek faaliyetlere önderlik etmeye devam edeceğini ve iktisadi gelişmeden ödün vermeden iklim değişikliği ile mücadele edilebileceğini vurguladı.

Pakette, emisyon ticaret sisteminin AB düzeyinde belirlenecek tek bir emisyon tahsisat üst limiti çerçevesinde gözden geçirilmesi, yeşil enerji ile çevreye zarar vermeyen biyo-yakıtların teşvik edilmesi ve karbon yakalama–saklama teknolojilerine ilişkin yasal tedbirler içeren yeni düzenlemeler bulunuyor.

Emisyon kota ticaret sisteminin alüminyum, kimya ve havacılık gibi yeni sektörlere kademeli olarak uygulanması ve Kyoto Protokolü kapsamındaki tüm sera gazları için kotalar hazırlanmasını öngören düzenlemeler, ticaret sisteminin uygulanmadığı sektörleri de etkiliyor. Bu faaliyet alanlarında, üye devletlerin GSMH değerleri dikkate alınarak her bir devlet için karbondioksit emisyon tavanları oluşturulması öngörülüyor. Pakette ayrıca şu anda uygulanmakta olan bedelsiz emisyon izin belgesi dağıtımı yerine emisyon kotalarının müzayede yöntemi ile tahsis edilmesi de öneriliyor.

Her bir üye devletin toplam enerji tüketimi içerisinde yenilenebilir enerji kullanım oranını ortaya koyan Komisyon yetkilileri, biyo-yakıt kullanımının çevresel sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlayan kıstaslar belirliyor ve %10 düzeyinde bir biyo-yakıt kullanımına ulaşılmasını hedefliyor. Karbon yakalama-saklama teknolojilerinin kullanımını artırmak için devlet yardımlarını düzenleyen iklim paketinin uygulamada yüksek maliyetler doğuracağı düşünülüyor.

Komisyon, paketin, gerek sektörler gerekse üye devletler arasında iktisadi gelişme ve eşitlik gereklerini dengeleyeceğini ve böylece sanayi için daha fazla tahmin edebilirlik sağlamanın yanı sıra, bunu yaparken rekabet gücünü de zayıflatmayacağını savunuyor.

Ancak paket, başta elektrik sektörü olmak üzere, Avrupa Komisyonu üyeleri dahil birçok kesim tarafından eleştirildi. Bu bağlamda, alüminyum, çelik ve çimento gibi enerji yoğun sektörlere bir geçiş süreci tanıyan yeni iklim değişikliği düzenlemelerinin en geç 2009 yılında yürürlüğe girmesi isteniyor.

Üye devlet hükümetlerinin, pakete ilişkin görüşlerini 2008 yılının ikinci yarısında Fransa Dönem Başkanlığı sırasında açıklaması bekleniyor.