İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 NİSAN 2008

SLOVENYA DÖNEM BAŞKANLIĞI KAPSAMINDA, AB PATENT SİSTEMİNE İLİŞKİN BİR ÖNERİ HAZIRLANDI

Slovenya Dönem Başkanlığı çalışmaları çerçevesinde, Avrupa Patenti ve buna bağlı olarak Topluluk Patentine ilişkin sorunların çözülmesine yönelik yasal bir sistem öngören bir öneri hazırlandı. Patent konusundaki anlaşmazlıkların çözülmesini amaçlayan öneride, patent ihlallerine yönelik başvuruların kurulacak merkezi birime; korumanın geçersizliğine ilişkin başvuruların ise, merkezi birime bağlı ilk derece mahkemelerine yapılması öngörülüyor. İlk derece mahkemesinin kararlarına itirazların ise, temyiz yetkisine sahip olacak ikinci derece mahkemeye yapılması düzenleniyor. Aynı zamanda, öneri kapsamında oluşturulacak yasal sistemin, gelecekte Avrupa Topluluğu Adalet Divanı (ATAD) ile bütünleştirilmesi ve temyiz yetkisinin ATAD’a verilmesi de planlanıyor. Önerinin şu anki halinde yer alan bir maddede de, ikinci derece mahkemesinin alacağı kararların ATAD’a götürülebileceği ifade ediliyor. Böylece, uluslararası patent sorunlarına hükümetler arası çözüm bulunmasını destekleyen üye devletler ile söz konusu sorunların Birlik düzeyinde ele alınmasını isteyen Birlik üyelerinin görüşleri arasında denge sağlanması amaçlanıyor.

Öneride, üye devletlerde kurulacak ilk derece mahkemelerinin, farklı üye devletlerden üç yargıç, mahkemenin kurulduğu üye devletin vatandaşı olan iki yargıç ve Avrupa düzeyinde seçilmiş bir yargıç olmak üzere altı yargıçtan oluşması öngörülüyor. Öte yandan, ilke olarak, mahkemelerde yapılacak işlemlerin, mahkemenin kurulduğu üye devletin resmi dilinde yürütülmesinin faydalı olacağı belirtiliyor. Ayrıca tarafların mahkemede, patentin tescil edildiği dilin veya farklı bir dilin kullanılmasına karar verebilecekleri de ifade ediliyor.

Bilindiği üzere, Avrupa Komisyonu tarafından 2000 yılında Topluluk Patenti sistemi için gerekli düzenlemeleri içeren bir Tüzük önerisi hazırlanmıştı. Tüzük önerisi, üye devletlerin mevcut mahkemelerinin bazılarının Topluluk Patent Mahkemesi olarak görev yapmalarını öngörüyordu. Ayrıca, ATAD’dan bağımsız çalışacak Topluluk Patenti Temyiz Mahkemesi kurulması da düzenlenmişti. Tüzük ile ilgili çalışmalar, üye devletlerin Topluluk Patenti sisteminin yürürlüğe girmesine ilişkin endişelerini gözden geçirmeleri ve konuya ilişkin öneriler hazırlamaları amacıyla Mayıs 2008’e kadar durdurulmuştu. Söz konusu Tüzük önerisine şu adresten ulaşabilirsiniz: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0412:FIN:EN:PDF