İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 MAYIS 2008

“TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUMUN DESTEKLENMESİ: KATILIMCI DEMOKRASİ İÇİN YEREL HAREKET” HİBE PROGRAMI YAYIMLANDI

Avrupa Birliği’nin finanse ettiği, “Türkiye’de Sivil Toplumun Desteklenmesi, Katılımcı Demokrasi İçin Yerel Hareket” başlıklı hibe programı 2 Mayıs’ta Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin internet sitesinde yayımlandı. Program kapsamında sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerine toplam 400 bin Avro destek sağlanması planlanıyor.

Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişiminin ve Sivil Diyaloğun Desteklenmesi Projesi’nin bir bileşeni olan program, Türkiye’deki STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesini desteklemek suretiyle, karar süreçlerine katılımlarını artırmayı ve hem birbirleriyle hem de AB ülkelerindeki muadil örgütlerle iletişim ve işbirliği kurmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Söz konusu hibe programından yararlanmak için sunulacak projelerin aşağıda yer alan önceliklerden birinin kapsamında yer alması gerekiyor:

  1. Bilinç oluşturma: İlgili tematik alan kapsamında yerel düzeyde yaşayanların yerel sorunlar konusunda bilinçlenmesini amaçlayan projeler. Yerel kampanyalar, eğitimler gibi faaliyetler ve bu faaliyetleri tamamlayıcı yayınlar, toplantılar, festivaller, sokak etkinlikleri gibi faaliyetler.
  2. Tanıtım/halkla ilişkiler ve ağ oluşturma: Yerel düzeydeki STK’ların faaliyetlerini tanıtmaya yönelik, örgütlerindeki etkin üye sayısını artıran ve kendi bölgesindeki STK’larla ağ oluşturma yoluyla faaliyetlerini güçlendiren projeler. STK’ların kendi çalışmaları ile ilgili yayınlar, hedef grubun geniş katılımıyla gerçekleştirilen buluşmalar, bölgedeki diğer STK’larla ağ oluşturma çalışmaları gibi faaliyetler.
  3. Katılımcı süreçler: STK’ların faaliyetlerinde katılımcı süreçleri geliştiren projeler. Sorun / paydaş / ihtiyaç analizi, stratejik plan oluşturma gibi çalışmalar ve bu çalışmaları bütünleyici toplantı, araştırma gibi faaliyetler.

Program aşağıdaki tematik alanlar kapsamındaki faaliyetleri destekleyecektir:

  1. Toplumsal cinsiyet
  2. Çevre ve doğanın korunması
  3. Çocuk hakları
  4. Engelli hakları
  5. Gençlik
  6. İnsan hakları
  7. Kültürel haklar & yerel kültür.

Program kapsamında projelere sağlanacak hibe miktarları en az 5 bin, en fazla 10 bin Avro olacak. Hibe tutarının, sunulacak projenin uygun maliyetleri toplamının %50’sinden az, %90’ından fazla olmaması gerekiyor.

Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin değerlendirmeden, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin de uygulamadan sorumlu olduğu programa son başvuru tarihi, 4 Temmuz 2008 olarak belirlendi. Başvuru rehberi ve formunu da içeren tüm başvuru belgelerine www.mfib.gov.tr ve www.stgm.org.tr  adreslerinden ulaşabilirsiniz.