İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-13 TEMMUZ 2008

FRANSA DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ, 2008 YILINA İLİŞKİN AB İSTATİSTİKLERİNİ YAYIMLADI.

Fransız Devlet İstatistik ve Ekonomik Değerlendirmeler Enstitüsü (Insee), AB 2008’de Fransa başlığıyla Fransa’nın AB Dönem Başkanlığı’na gönderme yapan bir rapor yayımladı. Insee, çeşitli alanlardaki Avrupa istatistiklerine değindiği raporunda, AB Üye Devletleri hakkında güncel ve ayrıntılı bilgiler veriyor. Son bölümü AB-Akdeniz ilişkilerine ayrılan Rapor, kısaca şu bilgileri içeriyor:

1)Nüfus: AB, Çin (%20) ve Hindistan’ın (%17) ardından ve ABD’nin (%5) önünde, dünya nüfusunun %8’ine sahip. AB nüfusunun %63’ü üyeler arasında nüfusu en çok olan beş ülkede (Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya) yaşıyor. Avrupalıların %17’si 65 yaş veya üzerinde iken; %16’sı, 15 yaşın altında. İtalya (%20), Almanya (%20) ve Yunanistan (%19),  Avrupa’nın en yaşlı nüfusunu oluşturuyorlar.

2)Yaşam standartları: Barınma (%22), gıda (%16) ve ulaşım/iletişim, (%16) harcamaların yapıldığı üç temel alan. Yeni üye devletlerin gıdaya harcadıkları oran (%20) ise, AB ortalamasıyla (%16) karşılaştırıldığında oldukça yüksek.

3)Sosyal güvenlik/Sağlık güvenliği: 2005’te AB’nin GSYİH’den sosyal harcamalara ayırdığı pay ortalama %27,2 oranında. AB-15 ülkeleri arasında İrlanda, %18,2 ile GSYİH’den sosyal harcamalara en düşük payı ayıran ülke olurken, en yüksek payı ise, %32 ile İsveç ayırıyor. İrlanda ve Lüksemburg dışında Kuzey Avrupa ülkeleri genelde ortalamanın üstündeyken, Güney Avrupa ülkeleri (İspanya, Yunanistan, İtalya ve Portekiz) GSYİH’den sosyal güvenliğe daha az pay ayırıyorlar. 12 yeni üye devlet arasında Letonya, en düşük (%12,4); Slovenya ise, en yüksek orana (%23,4) sahip.

4)Eğitim: Kamu eğitim harcamaları, AB’de, GSYİH’nin ortalama %5,1’ini kapsıyor. Danimarka (%8,5) ve onu izleyen İsveç (%7,2) eğitim harcamalarına en yüksek payı ayıran ülkeler konumunda. Ar-Ge harcamalarına ise, AB’de, GSYİH’nin %1,84’ü ayrılıyor. En yüksek oranların kaydedildiği İsveç (%3,82) ve Finlandiya (%3,45), Ar-Ge alanına, Lizbon Stratejisi’nde belirtilen %3lük orandan daha fazla pay ayıran ülkeler.

5)İş piyasası: 2006’da, %45’i kadın olmak üzere 233 milyon kişinin çalıştığı AB’de, çalışan kadın oranının büyümeye devam ettiği görülüyor. Söz konusu oran %49,9 (Estonya) ile %32,1 (Malta) arasında değişiklik gösteriyor. Az sayıda AB ülkesi (Danimarka, İngiltere ve İsveç), istihdam hedeflerine ulaşmışken, 2006-2007 arasında Avrupa’da işsizlik oranının %8,1’den %7,1’e düştüğü gözleniyor.

6)Sürdürülebilir kalkınma: AB kullandığı enerjinin yarısından biraz daha fazlasını (%52,3) ithal ediyor. Kıbrıs (%100,7), Malta (%100), Lüksemburg (%98) gibi enerjide ithalata bağımlılığın yüksek olduğu ülkeler ile İngiltere (%13,9), Polonya (%18) ve Estonya (%25,8) gibi enerji ithalatında çok daha az bağımlı ülkeler arasında büyük farklılıklar bulunuyor. Yenilenebilir enerji AB’nin enerji ihtiyacının %6,7’sini oluşturuyor. Yenilenebilir enerjiden en çok Letonya, İsveç, Finlandiya ve Avusturya’da yararlanılıyor.

7)Finansal ekonomi: 2006’da kişi başına düşen GSYİH’da önde giden ülkeler Lüksemburg, İrlanda, Hollanda, Danimarka ve İsveç idi. Birliğe 2004 ve 2007’de katılan yeni Üye Devletler ise, %36,7 (Bulgaristan) ve %92,5 (Kıbrıs) oranları arasında değişiklik göstererek genelde Avrupa ortalamasının gerisinde kalıyor.

8)Üretim: Birbirini izleyen Birliğe katılımlarla, AB, ABD’yi aşarak dünyanın en büyük ithalatçısı konumuna yükselmiş durumda. Tarım, özellikle yeni üye devletler için toplam üretim içinde çok önemli bir yer tutuyor (AB-15’in %4 ortalaması karşısında AB-27’de %12 oranında iş alanı sağlıyor.) İmalat endüstrisinin ise, Bulgaristan (%10,5) ve Litvanya’da (%10,2) yükselirken, İngiltere’de ve İtalya’da gerilediği gözleniyor. Ticaret ve hizmetler sektöründe kuzey ve güney arasında büyük farklılıklar bulunuyor. Örneğin, perakende ticaret yapan kurumlarda, AB’nin kuzeyinde yer alan ülkelerde 8 ila 15 kişi çalışıyorken güneyde bu sayı 2-3 kişiye düşüyor