İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 KASIM 2008

YABANCI YATIRIMCILARIN TAŞINMAZ MAL EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimine ve kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan yönetmelik Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 12 Kasım tarihinde 27052 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, Fransa Dönem Başkanlığı'nda müzakerelere açılması planlanan Sermayenin Serbest Dolaşımı faslı kapsamında yapılan değişiklikler çerçevesinde geçtiğimiz Temmuz ayında değiştirilen 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 36. maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlandı.

İlgili Yönetmelik kapsamında özetle aşağıdaki konular düzenlendi:

 • Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz mülkiyeti ve/veya sınırlı ayni hak edinimi başvuruları için gerekli belgeler;
 • Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz edinimi başvurularının değerlendirilmesi;
 • Askerî yasak bölge, askerî güvenlik bölgesi, stratejik bölge ve özel güvenlik bölgesi dışında kalan alanlarda taşınmaz mülkiyeti ediniminde başvurunun belirtilen faaliyet konusuna ilişkin olarak sanayi ve ticaret il müdürlüğünün görüşü çerçevesinde valilik tarafından sonuçlandırılması;
 • Askerî yasak bölgede, askerî güvenlik bölgesinde ve stratejik bölgede taşınmaz mülkiyeti ediniminde talebin Genelkurmay Başkanlığı veya yetkilendireceği komutanlıklar tarafından değerlendirilerek sonucun valiliğe bildirilmesi;
 • Taşınmazın özel güvenlik bölgesi içinde kalması halinde Komisyon’un, taşınmaz edinimi talebini, ülke güvenliği ve şirketin ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet konusu çerçevesinde, ilgili kurum ve kuruluşların yazılı görüşlerini değerlendirerek karara bağlaması;
 • Sınırlı ayni hak edinimi başvurularının değerlendirmesinde valiliğin, talebin şirketin ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet konusu çerçevesinde olup olmadığının yedi gün içerisinde bildirilmesini sanayi ve ticaret il müdürlüğünden yazılı olarak talep etmesi;
 • Valilik bünyesinde kurulacak olan Komisyonların çalışma usul ve esasları;
 • Yerli sermayeli şirketlerin yabancı sermayeli hale gelmesi;
 • Şirketlerin ortaklık yapısının değişmesi;
 • Edinilen taşınmazların kullanımı;
 • Taşınmazın tasfiyesi.