İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 KASIM 2008

DPT’NİN 2009 YILI PROGRAMI’NDA AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLERDEKİ ÖNCELİKLER BELİRLENDİ

Devlet Planlama Teşkilatı’nın, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) ile Orta Vadeli Programa (2009-2011) dayanarak hazırladığı 2009 Yılı Programı’nda, Avrupa Birliği’ne ilişkin bir bölüm yer alıyor. Bu bölümde, Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin mevcut durum özetlendikten sonra, AB’ye uyum sürecinde hayata geçirilmesi gereken politika öncelikleri ve tedbirlere yer veriliyor. Bu kapsamda, Program’da, etki analizlerinin hazırlanmasının yanı sıra 2007-2013 yıllarını kapsayan ve aday ülkeleri Yapısal Fonlara hazırlamayı amaçlayan AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Aracı (IPA) çerçevesinde sağlanan fonların kullanımına yönelik gerekli hazırlıkların yapılması yer alıyor.

2009 Yılı Programı’nda belirlenen takvim doğrultusunda, Aralık ayı sonunda, IPA’nın ‘Bölgesel Gelişme’ ve ‘İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi’ bileşenleri altındaki operasyonel programların revize edilmesi ve izleme sisteminin kurulması öngörülüyor. Bunun yanı sıra, AB müktesebatına uyumda zorluklarla karşılaşılması muhtemel alanlarda etki analizlerinin yapılması ve uyum çalışmalarının etki analizleri sonuçları dikkate alınarak yürütülmesi gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca, Aralık ayı sonunda, Etki Analizi Rehberinin hazırlanarak gerekli çalışmaların başlatılması gereği belirtiliyor. Mart sonunda ise IPA kapsamında görev alan kurumların yetki ve sorumluluklarını belirleyen Başbakanlık Genelgesi’nin çıkarılması planlanıyor.

Hatırlanacağı gibi, 2007-2013 döneminde AB tarafından aday ülkeler ve potansiyel aday ülkelere sağlanacak mali yardımın, Katılım Öncesi Mali İşbirliği Aracı (IPA) kapsamında,  ‘Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma’, ‘Sınır Ötesi İşbirliği’, ‘Bölgesel Kalkınma’, ‘İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi’ ile ‘Kırsal Kalkınma’ bileşenleri altında kullandırılması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda, 2009 yılı için Türkiye’ye sağlanacak yardım miktarı 538,7 milyon Avro olarak belirlenmişti.

Türkiye’de, mevcut durum itibariyle, ‘Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma’ bileşenine ilişkin 2008 yılı programlama çalışmaları tamamlanarak, proje paketi Avrupa Komisyonu’na iletildi. Ayrıca, ‘Bölgesel Kalkınma’ ve ‘İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi’ bileşenleri çerçevesinde hazırlanan operasyonel programlarda yer alan öncelikler gözetilerek gerçekleştirilen 2008 yılı programlaması kapsamında, Avrupa Komisyonu ile üzerinde anlaşmaya varılan projelerin hazırlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu bağlamda, finanse edilecek projeler, Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından DPT’nin eşgüdümünde yürütülüyor.

DPT’nin 2009 Yılı Programı’na aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

http://ekutup.dpt.gov.tr/program/2009.pdf