İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 ARALIK 2008

AVRUPA BİRLİĞİ İÇİN KÜÇÜK İŞLETMELER YASASI’NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN FAALİYET PLANI AÇIKLANDI

Avrupa Birliği üyesi devletlerin rekabet politikasından sorumlu bakanlarının bir araya geldiği 1 Aralık 2008 tarihli Rekabet Konseyi’nde Avrupa Birliği için Küçük İşletmeler Yasası’nda öngörülen önlemler görüşüldü. Toplantı sonucunda söz konusu önlemlerin, ekonomik durgunluğa karşı belirli hiyerarşi içerisinde uygulanacağı belirtildi. Uygulanacak üç temel öncelikli faaliyet şu şekilde sıralandı:

a. Fonlara erişimin iyileştirilmesi:

 • Bankaların fonlara sınırlama getirmemeleri konusunda desteklenmeleri,
 • Devlet yardımları konusundaki AB kurallarına esneklik getirilmesi,
 • Avrupa Yatırım Bankası’nın kredi imkanlarının 30 milyar Avro artırılmasını, prosedürlerin kolaylaştırılmasını, riskin paylaşılmasını içeren 2008-2011 faaliyet planının desteklenmesi,
 • Sınırötesi risk sermayesi yatırımlarının artırılması,

b. Yasal çerçevenin basitleştirilmesi:

 • AB politikalarının ve ulusal politikaların değerlendirilmesi ve uygulanması sırasında “önce küçük düşün” prensibinin dikkate alınması,
 • Küçük ve mikro işletmeler (geçiş dönemleri, bazı kuralların uygulanmasından muaf tutulmaları gibi) için özel önlemler alınması,
 • İdari harçların 2012 yılına kadar %25’e düşürülmesi için çabaların artırılması,
 • Topluluk düzenlemelerinin ve ulusal düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için ortak tarihler belirlenmesi,
 • Şirketlerin transferlerinin desteklenmesi,
 • Girişimcilere ikinci şansları için destek olunması,

c. Pazara erişimin iyileştirilmesi:

 • İç Pazar’ın daha etkili çalışmasının desteklenmesi,
 • Hizmetler yönergesinin 2009 yılında uygulamaya girmesi,
 • e-posta ile imzanın desteklenmesi,
 • AB içerisinde ve dışarısında kamu ihalelerine katılımın desteklenmesi,
 • Topluluk patenti ve patentlerle ilgili uzlaşmazlıkların çözümü için bütünleştirilmiş bir yasal sistemin oluşturulması yönündeki çabaların desteklenmesi,
 • Özel Avrupa Şirketi statüsünün kabul edilmesi,
 • Yüksek büyüme oranlarına sahip üçüncü ülkelerde Avrupa iş merkezlerinin kurulması

Rekabet Konseyi toplantısının sonucunda Avrupa Komisyonu’nun dünya standardındaki kümelenmeleri (cluster) destekleme stratejisinin memnuniyetle karşılandığı da açıklandı. Konsey tarafından ayrıca üye devletlere ulusal reform programlarında kümelenmeye ilişkin politikalara daha fazla yer vermeleri çağrısı yapıldı.