İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-19 OCAK 2007

“BULGARİSTAN, ROMANYA, HIRVATİSTAN VE TÜRKİYE İŞ DESTEK PROGRAMI” İÇİN PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YAYIMLANDI

AB Dış Yardım Ofisi Europeaid web sayfasında yayımlanan çağrının son başvuru tarihi 4 Nisan 2007 olarak belirlendi. Program ile, ilgili ülkelerdeki ‘iş dünyasını temsil eden kuruluşlar’ın (İTK) geliştirilmesi, söz konusu kuruluşların AB müktesebatı hakkında bilgilenmesi ve İTK’lara üye kuruluşlarının söz konusu müktesebatı uygulamasının kolaylaştırılması amaçlanıyor. Program, sadece sanayi alanında faaliyet gösteren İTK’ları kapsıyor.

Bütçesi 10 milyon Avro olan program kapsamında proje başına sağlanacak olan hibe yardımı en az 500.000 Avro, en fazla 750.000 Avro olarak belirlendi. Ayrıca proje başına sağlanacak hibe yardım, karşılanabilir toplam proje giderlerin en fazla %80’i kadar olacak.

Projeye başvurabilecek kurum ve kuruluşların ulusal veya AB düzeyinde tüzel kişiliğe sahip, kar amacı gütmeyen ve yatay ya da sektörel İTK’lar olması gerekiyor. Yatay İTK’lar teklif çağrısında, sektör ayrımı gözetmeksizin üye olunabilen kuruluşlar olarak tanımlanıyor.

Programa başvuruların bir proje lideri ile ortak kuruluşlardan oluşan konsorsiyumlarla yapılması gerekiyor. Teklif çağrısında konsorsiyum üyelerinin en az 3 ya da 4’ünün Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan’dan olmasının projenin başarı şansını artıracağı belirtiliyor.

Başvuru sahiplerinin proje tekliflerinde temsil edilen iş kolu/sektörün AB müktesebatı ile ne kadar yakından ilgili olduğunu belirtmeleri; söz konusu sektörün üretim ile istihdam açısından ekonomik ve sosyal uygunluğunu açıklamaları; gerçekleştirilecek faaliyetlerin yaratacağı çarpan etkiden söz etmeleri gerekiyor. Bunun yanında tüm projelerin çevre ile iş yeri sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yatay müktesebata değinmesi bekleniyor.

Proje çerçevesinde desteklenebilecek faaliyetler arasında şunlar yer alıyor:

 • Eğiticilerin eğitimi,
 • İyi uygulamaların yanı sıra teknoloji ve kalite gibi konulara ilişkin bilinirliğin artırılması,
 • İTK’ların üye kuruluşlarına vereceği hizmetlerin geliştirilmesi,
 • AB müktesebatı hakkında işletmelere yönelik doğru ve pratik bilginin eğitimler, destek hatları, web siteleri, videolar ve CD’ler yoluyla sağlanması,
 • Firmaların müktesebata uyum alanında gerekli yatırımları yapılabilmelerine yönelik planlama çalışmaları için İTK’lara teknik destek sağlanması,
 • AB ile uyumlu kalite politikaları oluşturmak ve uygulamak amacıyla İTK’lara destek sağlanması,
 • AB müktesebatının bilinirliğinin artırılması amacıyla işbirliği faaliyetleri gerçekleştirilmesi,
 • Müktesebat uyumunun etkilerinin değerlendirilmesine yönelik İTK’ların kapasitesinin güçlendirilmesi,
 • İTK’ların sürdürülebilir iş planları yapabilmelerine ve mali yönetimlerini güçlendirmelerine destek sağlanması,
 • İTK’ların mevcut faaliyetlerinin iyileştirilmesi için destek sağlanması,
 • İTK’ların organizasyon yapısının yanı sıra fon oluşturma ve stratejik planlama yapma yetilerinin geliştirilmesi.

Proje başvuru rehberi ve başvuru formuna ulaşmak için http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl web sayfasında “EuropeAid/124852/C/ACT/Multi” referans numaralı teklif çağrısının bulunması gerekiyor.