İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 EYLÜL 2008

AVRUPA KOMİSYONU KESİM ESNASINDA HAYVAN REFAHI KURALLARINI GELİŞTİREN TÜZÜK ÖNERİSİNİ KABUL ETTİ

Avrupa Komisyonu, kesim esnasında hayvan refahının daha etkili bir şekilde korunmasını sağlayacak yeni kurallar içeren Tüzük önerisini 18 Eylül tarihinde kabul etti. Hâlihazırda uygulanan 93/119/AT sayılı Yönergenin yerine geçecek olan söz konusu öneri, 23 Ocak 2006 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen hayvan refahı ve korunmasına ilişkin 2006–2010 Topluluk Eylem Planında belirlenen amaçların, kesim esnasında gerçekleştirilmesini hedefliyor.

Hayvanların kesim esnasında korunmasının yanı sıra, kesim evleri arasında eşit rekabet koşulları oluşturmayı da hedefleyen Tüzük önerisi, yeni kesim tekniklerinin geliştirilmesini destekliyor. Koruma seviyelerinin üye devletlerde tekdüze uygulanmadığını belirten Avrupa Komisyonu yetkilileri, hayvan refahının ancak doğrudan uygulanabilir nitelikte bir Tüzük çerçevesinde etkili bir şekilde sağlanacağını savunuyor.

Tüzük önerisi, dört alanda yeni düzenlemeler getiriyor:

Bu çerçevede geliştirilmiş işletmeci sorumluluğu ilkesi uyarınca, gıda güvenliği konusunda uygulanan standart işletme usulleri hayvan refahı konusunda da uygulanacak. İşletmecilerin böylelikle sakinleştiricilere veya anestezi maddelerine tabi olan hayvanları düzenli olarak denetlemesi gerekecek. Tüm kesim evleri bu amaçla, ilgili düzenlemelerin yerine getirilmesinden doğrudan sorumlu bir Havyan Refahı Memuru atayacak.
Öneri ile getirilen diğer bir yenilik ise, kesim evi personelinin bağımsız kurumlar tarafından en fazla beş sene için verilecek hayvan refahı yetki sertifikasına sahip olmasının bir yükümlülük olarak düzenlenmesi.
Tasarı ayrıca aşırı bulaşıcı hastalıkların denetlenmesi için yapılan hayvan kesimlerinden sorumlu yetkili kurumların hayvan refahı kıstaslarını daha etkili bir şekilde ele alması için, kesim planlama ve denetleme usullerini tadil ediyor.
Avrupa Komisyonu son olarak, kesilecek hayvanların sakinleştirilmesi gibi konularda kesim evlerinin kullanabileceği donanım ve usullerde çeşitli teknik tadilde bulunarak, hayvan refahı üzerinde olumsuz etkileri olan tekniklerin kullanımını azaltıp, yeni teknolojilerden daha fazla yararlanılmasını hedefliyor.

Tüzük önerisinin kapsamı, 93/119/AT sayılı Yönergenin kapsamına paralel olarak geniş tutulmuş olsa dahi, AB içerisinde yapılan tüm hayvan kesimlerine uygulanmayacak. Tüzük kuralları kesim evleri ve tarımsal işletmelerin tümünde uygulanırken, bilimsel amaçlı kesimler, av veya barınaklarda uygulanmayacak.

Söz konusu öneri, Türk işletmeciler açısından da önem taşıyor. Nitekim mevcut uygulamada olduğu gibi, AB’ye ithal edilecek tüm hayvansal ürünlerin Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen hayvan refahı kıstaslarına uyması gerekiyor. Ayrıca, Tüzük tasarısının kabul edilmesi durumunda, AB katılım müzakerelerini yürüten Türkiye’de, sadece hayvan koruma kanunu hükümlerinin değil, aynı zamanda çiftçilere dağıtılan doğrudan desteklere ilişkin mevzuatın, çapraz uyum ilkesi uyarınca gözden geçirilmesi gerekecek.