İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22 EYLÜL-5 EKİM 2008

AVRUPA KOMİSYONU, ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE YÖNELİK MALİ YARDIM PAKETİNİ ONAYLADI

Avrupa Komisyonu, 2008–2010 dönemi için aday ve potansiyel ülkeler için sağlayacağı 4,471 milyar Avro’luk mali yardımı 29 Eylül’de onayladı. Mali yardım, aday ülkeler Türkiye, Hırvatistan, Makedonya ile potansiyel aday ülkeler olarak tanımlanan Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Kosova’ya sağlanıyor.

Komisyon’un bu dönem için öngördüğü toplam kaynağın büyük bir bölümü, Türkiye tarafından kullanılacak. 2008–2010 dönemi için 1,759 milyar Avro olarak belirlenen bu miktar, kurumların istikrarı, temel hak ve özgürlükler, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, azınlık haklarının güvence altına alınması ile AB-Türkiye arasındaki sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi alanlarında kullandırılacak.

Hırvatistan için sağlanacak 451,4 milyon Avro’luk kaynağın ise, kurumsal yapılanma, sınır ötesi işbirliği ve ülkenin AB’nin uyum ve kırsal kalkınma politikalarına katılımına yönelik hazırlıklar için kullandırılması planlanıyor. Makedonya’ya ayrılan 244,3 milyon Avro’luk yardım ise, kurumsal yapılanma, yönetişimin iyileştirilmesi ve hukukun üstünlüğü alanlarında kullandırılacak.

Potansiyel aday ülkelere kullandırılması planlanan mali yardımlar ise şu şekilde:

Arnavutluk:          245,1 milyon Avro,
Bosna-Hersek: 269,9 milyon Avro,
Sırbistan:     584,4 milyon Avro,
Karadağ:      99,9 milyon Avro,
Kosova:        359,1 milyon Avro.

Söz konusu yardımlar, yönetişimin iyileştirilmesi ve hukukun üstünlüğünün yanı sıra, ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi ile yasaların AB ile uyumlaştırılarak uygulanması alanlarındaki projelere yönlendirilecek.

Mali yardım paketinde ülkelere ayrılan miktarın yanı sıra birçok ortağın bir arada yararlanacağı “Çok Ülkeli Programlar”a da 458,4 milyon Avro’luk bir kaynak ayrıldı. Söz konusu kaynak, ilgili ülkeler arasındaki işbirliğini pekiştirerek ekonomik ve sosyal kalkınma, öğrenci ve akademisyen değişimi, sivil toplumun desteklenmesi, idari ve yargısal reform, organize suçlar ve yolsuzlukla mücadele ile doğal afet riskinin azaltılması alanlarında kullandırılacak. Bu kapsamda ayrıca AB ülkelerinin de dâhil olduğu komşu ülkeler arasındaki sınır ötesi işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik bir kaynak da ayrıldı.