İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MART-6 NİSAN 2007

DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ REHBERİNİ İÇEREN BAŞBAKANLIK GENELGESİ YAYIMLANDI

17 Şubat 2006 tarihinde yayımlanan "Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in 24. maddesinde, milli güvenliği ilgilendiren konular ile bütçe ve kesin hesap kanunları ve kanun hükmünde kararnameler hariç olmak üzere, 17 Şubat 2007 tarihinden itibaren hazırlanacak kanun ve kanun hükmünde kararnameler ile Başbakanlıkça uygun görülecek diğer düzenleyici işlemler için DEA yapılması öngörülmüştü. Yayımlanan genelge ile söz konusu Yönetmelik kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, kendi bünyelerinde yapılacak DEA ile ilgili idari kapasite oluşturmak, kalitenin tesisi ve Başbakanlıkta oluşturulan Daha İyi Düzenleme Grubu ile koordinasyonu sağlamak üzere bir birim tespit etmekle görevlendirildi. Ayrıca hazırlanacak olan etki analizlerinde genelgenin ekinde yer alan Düzenleyici Etki Analizi Rehberi’nin esas alınması kararlaştırıldı.

Düzenleyici Etki Analizi Rehberi aşağıda sıralanan 8 ana başlıktan oluşuyor:

  1. Problemin Tespiti
  2. Hedeflerin Tespiti
  3. Alternatif Çözüm Yollarının Tespiti
  4. Etkilerin Analizi
  5. Alternatif Çözüm Yollarının Karşılaştırılması
  6. Danışma ve Katılım
  7. Uygulama, İzleme ve Değerlendirme
  8. Düzenleyici Etki Analizi Raporu