İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MART-6 NİSAN 2007

AVRUPA KOMİSYONU ‘I2010’ RAPORUNU AÇIKLADI

Her yıl yayımlanan bu rapor ile AB’nin 1 Haziran 2005 tarihinde kabul ettiği ‘i2010’ stratejisine paralel olarak, Ar-Ge, yasal araçlar, kamu sektörü ve özel sektör işbirliğinin kullanılmasıyla sayısal ekonomide kaydedilen gelişmeler ele alınıyor. Raporda, teknolojinin yenilikçiliği ve verimliliği artırdığı ve Avrupa’nın bilgiye dayalı ekonomi olma yolunda ilerlediğinin bir göstergesi olarak piyasa ve tüketici davranışlarında temel değişiklikler gözlemlendiği tespiti yer alıyor. BİT sektöründe gerçekleşen büyümenin Avrupa ekonomisindeki genel büyümeden fazla olduğu, AB’de 2000-2004 yılları arasındaki verimlilik artışının yaklaşık %50’sinin BİT sektöründen kaynaklandığı belirtiliyor. Bu çerçevede, yazılım programları ve bilgi teknolojileri hizmetlerinin 2006-2007 döneminde %5,9’luk büyüme ile en dinamik alanı oluşturduğu vurgulanıyor.

Avrupa genelinde işletmelerin yeni ve gelişmiş BİT çözümlerine daha fazla yatırım yaptığının ve internet hizmetlerinin benimsendiğinin yer aldığı raporda, yeni genişbant bağlantılarında başta Hollanda ve Kuzey ülkeleri olmak üzere, bugüne kadarki en yüksek rakam olan 20.1 milyona (2006 yılı için) ulaşıldığı yer alıyor. Ar-Ge alanında 7. Çerçeve Programı’nda en büyük payın 9 milyar Avro ile  BİT araştırmalarına ayrıldığına değinilen raporda, üye ülkelerin GSYH’sinin en az %3’ünü Ar-Ge yatırımlarına ayırması hedefine ulaşılması için, çabaların artırılması gerektiği vurgulanıyor. Bunun dışında, Komisyon’un e-Devlet Eylem Planı’nın internet üzerinden sağlanan kamu hizmetlerinin iyileştirilmesinde önemli bir rol oynadığı belirtilerek, eğitim ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere, tüm vatandaşların söz konusu hizmetlere erişiminin sağlanarak bilgi toplumundan yararlanılması gerektiğinin altı çiziliyor. Raporda, ayrıca, 2007 yılı sonuna doğru gözden geçirilmesi planlanan ‘i2010’ stratejisinde göz önünde bulundurulması gereken hususlara yer veriliyor. Bunlar, şebeke ve internette yükselen eğilimlerin etkileri; BİT yenilikçiliğinde kullanıcı perspektifinin güçlendirilmesi ve internet üzerinden gerçekleştirilen hizmetlerde “ulusal sınırların” kaldırılması olarak sıralanıyor.