İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-11 MAYIS 2007

AVRUPA KOMİSYONU 6. ÇEVRE EYLEM PROGRAMI’NIN ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİNİ KABUL ETTİ

Değerlendirmeye göre AB, Program’da öngörülen önlemleri zamanında yerine getiriyor. Bu çerçevede, Komisyon, iklim değişikliği ile mücadele, biyoçeşitliliğin korunması, halk sağlığının korunması ve doğal kaynaklar ile atık yönetimi olmak üzere 6. ÇEP’in dört ana önceliğini desteklemeye devam edecek.

Komisyon aynı zamanda, 2005 yılında AB ve üye ülkelerde kaydedilen başlıca gelişmeleri içeren çevre politikasına ilişkin 2006 yılı bilançosunu kabul etti. Söz konusu belge, iklim değişikliğinin AB gündeminin en öncelikli konusu olduğuna ve gözden geçirilmiş sürdürülebilir kalkınma stratejisi, REACH Tüzüğü ile biyoçeşitlilik ve doğal kaynakların korunması alanlarında ilerleme sağlandığına işaret ediyor.  

Avrupa Komisyonu’nun Çevreden Sorumlu Üyesi Stavros Dimas, AB çevre politikasının Avrupa sanayinin eko-teknoloji alanında dünya lideri olmasını sağladığını belirtti. Ancak Dimas kaydedilen gelişmelere rağmen, sera gazı emisyonlarının giderek arttığına, biyoçeşitliliğin yok olmasının tam olarak engellenemediğine, hava kirliliğinin insan sağlığını tehdit ettiğine ve atık miktarının giderek arttığına da dikkat çekti.

Komisyon, önümüzdeki dönemde, biyoçeşitlilik alanında 2006 eylem planının uygulanmasını, motorlu taşıt ve sanayiden kaynaklanan emisyonların azaltılmasına yönelik önlemlerin benimsenmesini, REACH Tüzüğü’nün hayata geçirilmesini, doğal kaynaklar ile atıkların geri dönüşümüne ilişkin stratejilerin izlenmesi, sürdürülebilir tüketim ve üretime ilişkin bir eylem planının hazırlanmasını öngörüyor.

Avrupa Komisyonu, ara dönem değerlendirmesi sonucunda, 6. ÇEP’in uygulanmasına devam edileceğini, karşı karşıya kalınan yeni sorunlara ilişkin etkin çözüm getirme çabası içine girileceğini ve aşağıda belirtilen alanlarda çalışmaların hızlandırılacağını belirtti:

  • AB’nin global çevresel politikalarını desteklemek amacıyla uluslararası işbirliğinin etkinliğini güçlendirmek;
  • Çevre politikası ile enerji, taşımacılık, sanayi, tarım, balıkçılık, dış ilişkiler ve araştırma gibi diğer politikalar arasında karşılıklı işbirliğini güçlendirerek alınan önlemlerin entegrasyonu ve tutarlılığını iyileştirmek;
  • Çevre politikası hedeflerinin gerçekleştirmesine katkıda bulunmak amacıyla, AB düzeyinde ve ulusal düzeyde vergi politikasının uygulanması gibi araçların rolünü genişletmek;
  • Mevcut yasal düzenlemelerin uygulanmasının ve yürütülmesinin iyileştirilmesi; çevresel düzenlemenin kalitesinin iyileştirilmesi ve çevre politikalarının etkinliğinin güçlendirilmesi amacıyla “daha iyi mevzuat” eylem planına ilişkin ilkelerin hayata geçirilmesi;
  • Çevresel teknolojilerin uygulanması ve yaygınlaştırılması, eko-etkin çözümlerin teşvik edilmesine ilişkin çabaların yoğunlaştırılması, ortak norm ve referansların tanımlanmasının aktif bir şekilde teşvik edilmesi.

Rapor ayrıca, gözden geçirilmiş sürdürülebilir kalkınma stratejisi, kimyasallara ilişkin REACH Tüzüğü, kentsel çevre, toprakların korunması ile tarım ilaçlarının kullanımı olmak üzere son üç tematik strateji; ayrıca biyoçeşitlilik ve doğal kaynakların korunmasına ilişkin önlemler gibi alanlarda kaydedilen gelişmelerin altını çiziyor.