İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-18 ARALIK 2012

AB ARAŞTIRMA BAKANLARI KONSEY TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2014 ve 2020 yılları arasında yürütülecek yeni araştırma ve yenilikçilik Programı “Ufuk 2020”nin (Horizon 2020) yanı sıra Avrupa Yenilikçilik ve Teknoloji Enstitüsü ve Avrupa Araştırma Alanı’na ilişkin önemli kararların alındığı AB Araştırma Bankaları Konsey Toplantısı 11 Aralık 2012 tarihinde Brüksel’de gerçekleşti.

Horizon 2020                               

AB Araştırma Bakanları, araştırma ve yenilikçilik programı “Ufuk 2020”nin çerçevesi ve özellikli amaçları üzerine bir anlaşmaya vardılar. Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu’nun araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesinde öngördüğü önceliklerde küçük değişikliklere gitti. 

Yapılan değişiklikler sonucunda, “Ufuk 2020” Programın ilk “Bilimsel mükemmeliyet” bileşeninde, Avrupa Araştırma Konseyi’nin yürüteceği çalışmalar kapsamında araştırmacıların bilimde sınırlar ötesi alanda çalışmalarının teşvik edilmesi; yeni ve gelişen teknolojilerinin geliştirilmesi; Marie Curie Eylemleri kapsamında, araştırmacıların kariyer gelişimine destek verilmesi ve AB çapında araştırma altyapılarının (e-altyapılar dâhil) geliştirilmesi için destek sağlanması öngörülüyor. Programın ikinci ana bileşeni “Endüstriyel liderlik” kapsamında ise, nanoteknoloji, biyoteknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri, ileri malzemeler, ileri imalat ve süreç ile uzay alanlarında Avrupa Birliği’nin liderliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bunun için, risk sermayesine erişiminin kolaylaştırılması ve KOBİ’lere de önemli destekler sağlanacağı açıklandı. Programın üçüncü ana bileşeninde, Avrupa Komisyonu’nun, Avrupa Birliği’nin bazı toplumsal sorunlar ile daha iyi mücadele etmesi için çalışmalarını yoğunlaştırması öngörülüyor. Bu toplumsal sorunlar sırasıyla;  1) Sağlık, demografik değişim ve refah; 2) Gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım, denizcilik araştırmaları ve biyo-ekonomi; 3) Temiz, güvenli ve etkin enerji; 4) Akıllı, çevreci ve entegre ulaşım; 5) İklim değişikliği, kaynakların ve hammaddelerinin verimliliği; 6) Kapsayıcı, yenilikçili ve güvenli toplumlar.

Son olarak da, Ortak Araştırma Merkezi’nin nükleer olmayan faaliyetleri kapsamında Avrupa Birliği’nin yürüttüğü politikalar ve belirlediği öncelikler doğrultusunda bilimsel ve teknik destek sağlanması bekleniyor.

Ancak Konsey toplantısında “Ufuk 2020” Programı’na ilişkin yürütülen görüşmeler esnasında, çoğu üye devletler ve Avrupa Komisyonu arasında kişisel projeleri değerlendiren uzman komitelerinin oluşumu hakkında bazı anlaşmazlıklar meydana geldi. Önümüzdeki dönemde de bu konuya ilişkin tartışmaların devam edeceği belirtiliyor.

 

Avrupa Yenilikçilik ve Teknoloji Enstitüsü

Konsey toplantısında, Bakanlar ayrıca AB’nin yenilikçilik kapasitesini güçlendirmek amacıyla kurulan Avrupa Yenilikçilik ve Teknoloji Enstitüsü’nün (European Institute of Innovation and Technology) 2014 yılı için öncelikli alanlarını tespit ettiler. Bilindiği üzere, Enstitü çerçevesinde farklı alanlarda kurulan “Bilgi ve Yenilik Toplulukları” (Knowledge and Innovation Communities) çerçevesinde yüksek öğretim kurumları, araştırma merkezleri ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getirerek toplumsal sorunlara çözüm getirilmesi hedefleniyor. 2014 yılı için tespit edilen öncelikli alanlar ise daha sağlık yaşama ve aktif yaşlanma; hammaddeler ve gıda alanları oldu.

Avrupa Araştırma Alanı

Konsey toplantısında ayrıca 2014 yılına kadar tamamlanması öngörülen Avrupa Araştırma Alanına ilişkin yürütülecek çalışmaların öncelikleri de belirlendi. Bu öncelikler ulusal araştırma sistemlerin etkinliğinin artırılması; Üye Devletler arası sınır ötesi işbirliğinin güçlendirilmesi; iş gücü piyasalarının araştırmacılara açılması; araştırma alanında kadın ve erkek eşitliğinin teşvik edilmesi ve bilimsel bilginin serbest dolaşımının sağlanılması olarak ortaya konuldu.