İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-18 ARALIK 2012

AB REKABET KONSEYİ KAMU ALIMLARIYLA İLGİLİ YENİ YÖNERGELER ÜZERINDE ANLAŞMA SAĞLADI

AB Rekabet Konseyi 10 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda kamu ihale paketi üzerinde genel olarak anlaşmaya vardı. Bu paket mevcut yönergelerin iyileştirilmesi yönündeki teklifleri kapsıyor. Bunlardan birincisinin geleneksel yönerge olarak bilinen ve Pazar faaliyetleri için geçerli olan, diğerinin ise ağ yönergesi olarak ifade edilen su, enerji, nakliye, posta sektörleri için olduğu belirtildi. Bu iki yönergeye ek olarak imtiyazlar için önerilmiş yeni yönergeler ele alındı. Üye devletler görüşülen bu üç metin üzerinde ortak tavır alırken sadece ağ yönergesi üzerinde bir miktar hassasiyetlerini belirttiler. Avrupa Komisyonu’nun İç Pazardan ve Hizmetlerden Sorumlu Üyesi Michel Barnier toplantıda devlet ihalelerinin modernizasyonunun ana hedef olduğunu ifade etti.

Üye devletler ayrıca 2015’te yürürlüğe girmesi beklenen bu üç yönergenin son uygulama tarihinin 18 aydan 24 aya uzatılmasını ve 2018’de uygulanmaya başlanacak e-kamu ihale sistemini görüştüler. Avusturya, teklif edilen yönergenin özellikle elektronik imza konusunda kendi ulusal yasalarına yapacağı etkinin önemi açısından son uygulama tarihinin uzatılması yönünde görüş bildirdi. Fransa bu görüşe destek verirken, İtalya, Letonya ve İsveç karşı çıktı.

Geleneksel Yönerge ile ilgili olarak, sosyal hizmetlerin alımında Yönerge’nin kapsamı dışında tutulan tavan fiyatın için azami fiyatın 500 bin avro’dan 750 bin avroya yükseltilmesi uzlaşısı korundu. Ayrıca Konsey, Komisyonun bu hizmetlerin, hukuki hizmetler, cezaevi ve acil hizmetler, itfaiye, otel ve yiyecek catering işlerine genişletilmesi teklifini de kabul etti. Toplantıda ayrıca, kamu kuruluşları arasında kurulacak ortak girişimlerin faaliyetlerinin en az yüzde 80’inin kamu faaliyeti olması, özel sermayenin katılmaması ve bu ortaklıkların kamu otoritelerince yapılması şartıyla bu tür girişimlerin kamu ihaleleri kurallarından muaf tutulması bir kez daha teyit edildi.

Toplantıda ayrıca, yetki ikamesi ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle kamu alımlarında ulusal denetim otoritesinin devreden çıkarılmasına da karar verildi. Bu şekilde, üye devletler belirli bir sınırı aşan ve Avrupa kamu ihaleleri ile ilgili veritabanı aracılığı ile erişilebilecek belli ihaleleri raporlama yükümlülüklerinin sınırlanmasını istiyorlar.