İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 EYLÜL 2012

AVRUPA KOMİSYONU “MONTİ II” TÜZÜĞÜ TASARISINI GERİ ÇEKTİ

Avrupa Komisyonu “Monti II” olarak da bilinen hizmetlerin serbest dolaşımı ile işçilerin grev ve toplu sözleşme hakları arasında bir denge kurmayı amaçlayan Tüzük tasarısını 11 Eylül tarihinde geri çektiğini açıkladı. Komisyon’un Mart 2012’de sunduğu Tüzük taslağı AB’deki sosyal taraflar ve üye ülkeler tarafından sert eleştirilere uğramıştı. Tüzük tasarısı ile Komisyon ekonomik özgürlüklerle sosyal haklar arasında biri diğerine baskın gelmeyecek şekilde gerekli dengenin kurulmasını amaçlamaktaydı. Ancak, her ne kadar, AB Konseyinde oybirliğiyle kabul edilmiş olsa da söz konusu Tasarı birçok üye ülke Parlamentosunda destek bulmadı. Komisyonun Tasarıyı Lizbon Antlaşmasında öngörülen yerindenlik (subsidiarity) ilkesi uyarınca görüşlerini almak üzere üye ülke Parlamentolarına göndermesinden sonra 12 üye ülke Parlamentosu Tasarıyı yeniden görüşülmek üzere Komisyona geri göndermişti. Üye ülke Parlamentolarının ve ilgili sosyal tarafların Tüzük tasarısıyla ilgili eleştirileri ağırlıklı olarak, Tüzüğün içeriğinin Konsey ve Komisyonun Lizbon Antlaşması’yla verilen yetkilerini aştığı ve temel haklardan olan sosyal hakların ekonomik özgürlükler (ekonomik haklar değil) karşısında her zaman önceliğinin olması gerektiği yönündeydi.